ข้าพเจ้านางสาว โสภิณ เสลารักษ์ ประเภทประชาชน ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร : HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

เมื่อวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่กำจัดวัชพืชใส่ปุ๋ยสมุนไพรที่วัดป่ามหาวีรราม

วันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ในระบบ Google meet เพื่อทำความรู้จักกับผู้ปฏิบัติงานใหม่ พร้อมรับฟังบรรยายเกี่ยวกับ การลงเวลาเข้าและออกจากการปฏิบัติงานในระบบออนไลน์ การเขียนบทความ รายงานผลการปฏิบัติงาน และการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้านของผู้ปฏิบัติงานในระบบออนไลน์

ในวันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ได้ลงพื้นที่เพื่อกำจัดวัชพืชละใส่ปุ๋ย ที่วัดมงคลนิมิตร และป่าบ้านหนองปลิง ในตอนเย็นอาจารย์ผู้ดูแลโครงการได้ประชุมแนะนำตัวอีกครั้งพร้อมจัดแบ่งกลุ่มให้กับผู้ปฏิบัติงานใหม่ และพูดคุยเรื่องกิจกรรมของเดือนตุลาคม

วันที่ 8 เดือนตุลาคม พ. ศ. 2564 ได้จัดเตียมสถานที่ที่จะอบรมในวันที่ 9-10 เดือนตุลาคม

ในวันที่ 9-10 เดือนตุลาคม พ. ศ. 2564 ผู้ปฏิบัติงานและตัวแทนของหมู่บ้านกลุ่มเป้าหมายหมู่บ้านละสองท่านได้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการยกระดับมาตรฐานพืชสมุนไพรในท้องถิ่นภูมิปัญญา หัวข้อการพัฒนาผลิตภัณฑ์(การแปลรูปจากกล้วยและกลเม็ดเทคนิคการพัมนากราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์รายละเอียดดังนี้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกล้วยและข้าว บรรยายโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี อกนิษฐ์เสนีย์ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย) แบ่งออกได้เป็น 7 ประเภท มีดังต่อไปนี้

1.ประเภททอด

2.ประเภทอบ

3.ประเภทตาก

4.ประเภทผง

5.ประเภททำแห้ง

6.ประเภทกวน

7.ประเภทของเหลว

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว) แบ่งออกเป็น 4 ประเภท

1.ประเภทแป้ง

2.ประเภทเครื่องสำอางค์

3.ประเภทอาหาร

4.ประเภทเครื่องดื่ม

ความรู้เบื้องต้นและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปสมุนไพร บรรยายโดย นางสาวภัทรานิษฐ์ กุลพิเชษฐ์วนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านเธอแอง กรุ๊ปส์ จำกัด

กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติการผลิตประกอบไปด้วย

1.องค์ประกอบการผลิต

2.ความรู้พื้นฐาน

3.ข้อกำหนดมาตรฐานต่างๆ

การบรรยายเกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นก่อนการแปรรูป/การผลิต ประกอบไปด้วย

  1. สุขวิทยาส่วนบุคคล
  2. สุขลักษณะของสถานที่
  3. คุณภาพและสุขลักษณะของวัตถุดิบ
  4. สุขลักษณะของเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ในการผลิต
  5. สุขลักษณะในการผลิต
  6. สุขลักษณะของบรรจุภัณฑ์ การบรรจุ

การบรรยายเกี่ยวกับ เลขจดแจ้งเครื่องสำอาง และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

และเรื่องสุดท้ายเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง

กลเม็ดเทคนิคการพัฒนากราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ บรรยายโดย อาจารย์ชินานาง สวัสดิ์รัมย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

นอกจากสินค้าที่ดีได้มาตรฐานแล้วการบรรจุภัณฑ์ก็มีจำเป็นต่อการขายและต่อยอดสินค้าได้ส่วนหนึ่ง ในการอบรมครั้งนี้อาจารย์ได้แบ่งกลุ่มให้พวกเราได้ออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าของตัวเองซึ่งกลุ่มเราได้ออกแบบชื่อสเปรย์กันยุงจากสมุนไพร

นอกจากนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์ผู้ดูแล ให้ลงพื้นที่สำรวจเก็บแบบสอบถามโครงการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T

ในเดือนหน้าก็จะมีการเดินป่าสำรวจสมุนไพรในป่าตำบลโคกสะอาด

อื่นๆ

เมนู