ข้าพเจ้านายกัมปนาท ดวงศรี ผู้ปฏิบัติงานประเภท ประชาชน
ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่สำรวจพร้อมทั้งสอบถามเก็บข้อมูลจากผู้ที่อาศัยอยู่ใน ต.โคกสะอาด 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองเฒ่ากา  หมู่ 4 บ้านขี้ตุ่น หมู่ 10 บ้านหนองโน และหมู่ 12 บ้านหนองแสง ตามแนวทาง ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชนนักศึกษาและบัณฑิตย์จบใหม่ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01 และ02

ปัญหาที่พบในชุมชนส่วนใหญ่ เนื่องจากคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรเช่นการทำนา 1 ปี จะทำได้เพียง 1 ครั้ง ในการทำนามีต้นทุนในการผลิตสูงและในบางปีเกิดปัญหาภัยแล้ง จึงทำให้มีรายได้จากการทำเกษตรไม่สม่ำเสมอ จึงทำให้รายรับไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ประชากรบางส่วนจึงหันไปประกอบอาชีพนอกพื้นที่ในช่วงที่ไม่ได้ทำเกษตรจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามความต้องการในชุมชน พบว่ามีผู้สูงอายุและผู้ว่างงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้คนในชุมชนจึงอยากให้มีการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการเข้ามาอบรมแนะแนวทางในด้านอาชีพเสริมและการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน เพื่อที่จะนำรายได้มาใช้ในการอุปโภค บริโภค ในครัวเรือนในช่วงที่ไม่ได้ทำเกษตร

อื่นๆ

เมนู