ข้าพเจ้านางสาวช่อลัดดา ฮุยนอก ประเภทบัณฑิตจบใหม่ HS07 ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: HS07 (01-02)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานพร้อมชาวบ้านและปราชญ์ชาวบ้านที่เชี่ยวชาญด้านพืชสมุนไพร เข้าไปสำรวจป่าชุมชนหาพืชสมุนไพร ซึ่งป่าชุมชนในตำบลโคกสะอาดมี 2 แหล่ง คือป่าบ้านห้วยหวาย และป่าบ้านหนองปลิง โดยการลงพื้นที่สำรวจป่าให้บุคคลพื้นที่นำทาง พร้อมบอกพืชสมุนไพรที่พบ และสรรพคุณของพืชสมุนไพรนั้นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาการพัฒนา อีกทั้งทำแผ่นป้ายติดต้นสมุนไพรที่พบ ด้านหน้าบอกชื่อพืชสมุนไพร ด้านหลังบอกสรรพคุณ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้พบเห็น และสามารถใช้พืชสมุนไพรเป็นยารักษาโรคต่างๆได้ตามสรรพคุณที่กล่าวไว้ด้านหลังป้ายอีกด้วย จากการสำรวจป่าหาพืชสมุนไพรทางทีมงานได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้ ลงระบบ U2T โดยการแบ่งกลุ่มคีย์พืชสมุนไพรลงระบบ

จากการลงพื้นที่ทางทีมงานจึงได้จัดทำรวบรวมพืชสมุนไพรที่พบในป่าชุมชน จัดทำเป็นหนังสือหรือแผ่นพับเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านในการนำสมุนไพรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้ป่าชุมชนตำบลโคกสะอาด ทางทีมงานยังได้หารือเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชน

                   

                   

                   

อื่นๆ

เมนู