ข้าพเจ้านายจตุพงษ์ พิเศษ ประเภทนักศึกษา HS07 ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์หลักสูตร: HS07 (01-02)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการนัดประชุมและเตรียมสถานที่ในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมาย มัคคุเทศก์ในชุมชน โดยมีผู้ปฏิบัติงานตำบลโคกสะอาดทุกคนช่วยกันเตรียมจัดเตรียมสถานที่ในการจัดอบรม

การปฏิบัติงานในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ได้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ หัวข้อ อบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมาย มัคคุเทศก์ในชุมชน

การปฏิบัติงานในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานตำบลโคกสะอาดพร้อมชาวบ้านและปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ทางด้านพืชสมุนไพร เข้าไปสำรวจป่าชุมชนหาพืชสมุนไพร ซึ่งป่าชุมชนในตำบลโคกสะอาดมี 2 แหล่ง คือป่าบ้านห้วยหวาย และป่าบ้านหนองปลิง โดยการลงพื้นที่สำรวจป่าให้บุคคลในพื้นที่ที่มีความรู้ด้านสมุนไพร บอกชื่อของพืชสมุนไพรและสรรพคุณของพืชสมุนไพรที่พบ เมื่อพบสมุนไพรแต่ละชนิดก็จะทำการถ่ายรูปและปักหมุดที่ที่พบสมุนไพร  และมีการทำแผ่นป้ายติดต้นสมุนไพรที่พบ ด้านหน้าบอกชื่อพืชสมุนไพร ด้านหลังบอกสรรพคุณ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้พบเห็น และสามารถใช้พืชสมุนไพรเป็นยารักษาโรคต่างๆได้ตามสรรพคุณที่กล่าวไว้ด้านหลังป้ายอีกด้วย จากการสำรวจป่าหาพืชสมุนไพรทางทีมงานได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้ ลงระบบ U2T โดยจะมีการแบ่งกลุ่มคีย์ข้อมูลของพืชสมุนไพรลงระบบที่ทางส่วนกลางให้มา จากการลงพื้นที่ทางทีมงานได้จัดทำรวบรวมพืชสมุนไพรที่พบในป่าชุมชน จัดทำเป็นหนังสือหรือแผ่นพับเกี่ยวกับสมุนไพรในชุมชนที่ไปสำรวจพบมาทำ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านในการนำสมุนไพรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

การปฏิบัติงานในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการนัดหมายประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยมีอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้เข้าร่วมประชุม โดยมีการพูดคุยเรื่องการคีย์ข้อมูลรายบุคคลของตำบลโคกสะอาด โดยมีข้อมูลดังนี้ อาหารในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น ร้านอาหารในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว เกษตรกรในท้องถิ่น ภูมิปัญญา แหล่งน้ำ งานที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมคือให้ผู้ปฏิบัติงานตำบลโคกสะอาดในแต่ละกลุ่มได้มีการนัดหมายกันเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมและทำการคีย์ข้อมูลลงในระบบ

การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายนครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

 

                            

อื่นๆ

เมนู