หลักสูตร : HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ได้รับมอบหมายงานให้จัดสถานที่อบรมที่บ้านสนวนพัฒนาหมู่ 13

วันที่ 28 ตุลาคม 2564คณะ u2t ตำบลโคกสะอาดได้อบรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชุมชนและได้แนะนำตัวสมาชิกผู้ร่วมงานใหม่ ทางคณาจารย์ได้เชิญวิทยากรมาอบรมให้โดย

อ.วันดี  เธียรสวัสดิ์กิจ ได้อบรมการสร้างรายได้ให้กับชุมชนหาจุดแข็งของชุมชนตำบลโคกสะอาดยกตัวอย่างบ้านโคกเมือง อำเภอประโคนชัยมาเป็นตัวอย่างการสร้างรายได้ให้กับชุมชนการมีโฮมสเตย์ให้หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเพื่อจะสร้างรายได้ได้แบ่งออกเป็น 4กลุ่มให้ทำทริปทัวร์เที่ยว 1วันในชุมชนโดยเขียนแผนที่และเวลาใน 1วันกลุ่มของข้าพเจ้าได้ทำทัวร์ของหมู่ 1 หมู่ 4 หมู่ 10 และหมู่ 12 โดยเริ่มตั้งแต่ 08.00 น.- 15 .00 น.   การสนับสนุนและผลักดันชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวจะทำให้ชาวบ้านได้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในหมู่บ้าน และทำให้ผลิตภัณฑ์ในชุมชนเป็นที่รู้จักของคนมากขึ้น

วันที่ 29 ตุลาคม 2564ทำกิจกรรมเดินป่าสำรวจสมุนไพร 08.30-10.00 ได้ฟังวิทยากรพูดเกี่ยวกับสมุนไพรในป่าโดย นายชิต โพธิ์นุสนธ์ นักวิชาการบริหารงานด้านการเกษตร ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ต่อจากนั้นก็ได้ไปเดินป่าชุมชนบ้านหนองแสงนำโดยพระครูรัตนวนานุรักษ์ และชาวบ้าน นำโดยนายไพวัลย์  เครือพิมาย อดีตผู้ใหญ่บ้านหนองแสงซึ่งท่านได้มีความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรในป่าเป็นอย่างดี

ตอนบ่ายได้ไปเดินป่าชุมชนโคกหนองโคงวัวเฉลิมพระเกียรติที่บ้านหนองปลิง นำโดยคุณตาเล  แสนสนิท  คุณตาทองมวล โพธิ์นา และชาวบ้าน ซึ่งคุณตาเล อายุ 85ปีแล้วแต่ท่านยังแข็งแรงมากพาเดินสำรวจสมุนไพรในป่าอย่างชำนาญ  ป่าโคกหนองโคงงัวเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นอกจากจะเจอสมุนไพรหลากหลายชนิดแล้วยังได้เจอเห็ดป่าอีกมาก

ประโยชน์ของการใช้ยาสมุนไพร

คือราคาจะถูกกว่ายาแผนปัจจุบัน มีพิษและผลข้างเคียงน้อยกว่ายาแผนใหม่  สมุนไพรบางชนิดเป็นทั้งอาหารและยาด้วย ไม่ต้องซื้อหาสามารถปลูกเองในบ้านได้ ทำให้คนเห็นคุณค่าและกลับมาดำเนินชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น ทำให้เกิดความภูมิใจ ในวัฒนธรรมและคุณค่าของความเป็นไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกไทยในการสนับสนุนให้ประชาชนช่วยตนเองในการใช้ยาสมุนไพรตามแบบแผนโบราณ

10 พฤศจิกายน ได้นัดทีมงานกลุ่ม 2และกลุ่ม3 มาช่วยกันกรอกข้อมูลและแบ่งงานกันทำ

วันที่ 11 พฤศจิกายนเข้าไปมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อจัดทำข้อมูลนำเสนอ PAIN POINT ของต.โคกสะอาด

พืชสมุนไพร มีบทบาททำให้เราสามารถหารายได้สร้างอาชีพตนเอง และปรับเปลี่ยนทัศนะหันมาพึ่งตนเองได้ โดย 6 มิติ ของสมุนไพร คือ การปลูกพืชและนำมาใช้ เป็น อาหารตามวัฒนธรรมแต่ละภาค ใช้เป็นยา เรียกว่ายาสมุนไพรอย่างเจ็บคอ ไอ โรคและอาการพื้นฐานสามารถนำมาใช้ได้อย่างน้อย 7 กลุ่มอาการ

นอกจากเป็นกลุ่มผักพื้นบ้านอาหารสมุนไพร ยังสามารถผลิตเป็นอาหารเสริมและเครื่องดื่ม เช่นแคบซูลเห็ดหลินจือ มะระขี้นก ผลิตเป็นเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์สปา เช่นลูกประคบ สมุนไพรอาบอบ และใช้ในอาหารและยาสัตว์ ใช้ในทางการเกษตร เช่นพวกพืชที่กำจัดศัตรูพืช หรือแมลง ใช้เป็นสารเติมแต่งทางยาและเครื่องสำอาง เช่นไขกะบก นอกจากนี้พืชยังนำไปเข้าพิธีกรรมเช่นไม้หอม และไม้ประดับให้เกิดความเพลิดเพลินเจริญใจ

อื่นๆ

เมนู