HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้า นางสาวนุชรินทร์ สุวรรณราช ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (HS07) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่เมื่อ วันที่ 27 ตุลาคม ถึง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น.-16.00 น. ณ ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ผลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 27 เดือน ตุลาคม 2564 ทางทีมงานและอาจารย์ที่ปรึกษาประจำโครงการ ได้ทำการลงพื้นที่จัดสถานที่เพื่อใช้ในการอบรมในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2564 ณ ตำบลโคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

วันที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าร่วมรับฟังอบรมการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง การท่องเที่ยวในชุมชน บรรยายโดย อาจารย์วันดี เธียรสวัสดิ์กิจ และคณะ

ในการอบรมในครั้งนี้ ได้บรรยายถึงความสำคัญ และความเป็นมาของการท่องเที่ยวทั้งในชุมชน ในจังหวัดบุรีรัมย์ รวมไปถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวในประเทศไทย นอกจากจะได้ความรู้เกี่ยวกับการทำการท่องเที่ยวในชุมชนแล้ว วิทยากรได้มอบหมายงานให้สมาชิกผู้ดำเนินงานแบ่งกลุ่มออกเป็นสี่กลุ่มได้ดำเนินการ ระดมความคิด วางแผนจัดทำแผนการท่องเที่ยวภายในหนึ่งวัน โดยจำลองเหตุการณ์มีนักท่องเที่ยวนั่งรถตู้มาเจ็ดถึงแปดท่าน ให้ผู้ปฏิบัติงานวางแผนการท่องเที่ยวโดยสอดแทรกผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นในท้องถิ่น และสถานที่ที่น่าสนใจในท้องถิ่นพร้อมทั้งเส้นทางท่องเที่ยวนั้นห้ามย้อนกลับทางเดิมหากไม่จำเป็น ทีมของข้าพเจ้าได้รับหน้าที่วางแผนการท่องเที่ยวของสี่หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองเฒ่ากา หมู่ที่ 4 บ้านขี้ตุ่น หมู่ที่ 10 บ้านหนองโน และหมู่ที่ 12 บ้านหนองแสง จากนั้นทางวิทยากรได้ให้ผู้ดำเนินงานได้นำเสนอแผนการท่องเที่ยวในชุมชนให้ผู้ปฏิบัติงานคนอื่นๆและประชาชนในชุมชนได้รับฟัง จากการนำเสนอนั้นทางวิทยากรได้ให้ข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติมในแผนการท่องเที่ยวของกลุ่มข้าพเจ้า ให้จัดทำแผนการท่องเที่ยวโดยการนำสมุนไพรที่ใช้ในการอบตัวแบบซาวน่าเพิ่มเข้าไปในแผนการท่องเที่ยวจะทำให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

วันที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ทีมงานและอาจารย์ที่ปรึกษาประจำโครงการ ได้ทำการลงพื้นที่สำรวจป่าชุมชนสองแห่งได้แก่ ป่าโคกหนองขี้เห็น หมู่ที่ 12 บ้านหนองแสง และโคกหนองโคงวัวเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลิง โดยทีมงานได้ทำการติดป้ายชื่อพืชสมุนไพร พร้อมบอกสรรพคุณไว้ในต้นสมุนไพรนั้นๆ จากการสำรวจป่าในครั้งนี้ได้มีพระอาจารย์จากวัดป่าแก้วหนองแสง นายเล แสนสนิท นายทองมวล โพธิ์นา ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้าน และชาวบ้านได้ร่วมเดินทางสำรวจป่าพร้อมทั้งให้ข้อมูลบอกชื่อสมุนไพรและสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆของสมุนไพรในครั้งนี้อีกด้วย

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่าน Application Google meet เนื้อหาในการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานภายในเดือนพฤศจิกายน และการเก็บข้อมูลเกษตรกรเพิ่มเติม

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ทีมผู้ปฏิบัติงานได้นัดหมายลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลการทำ Pocket book เกี่ยวกับพืชสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรคเพื่อนำไปมอบให้คนในชุมชน จากนั้นทีมงานได้ปรึกษาหารือพร้อมทั้งหาข้อมูลเกษตรกรเพิ่มเติมและข้อมูลพืชสมุนไพรเพื่อนำไปบันทึกข้อมูลลงในระบบออนไลน์ที่ทางกระทรวงอุดมศึกษาได้กำหนดไว้ให้

และในวันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมปรึกษาหารือ จัดทำ power point สรุปผลการดำเนินงานวิเคราะห์ปัญหารายพื้นที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู