คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์HS07 – ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
HS07 ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ตำบลโคกสะอาด


ข้าพเจ้านางปานทิพย์ วรรณกิจ ประเภทประชาชน HS07 ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ได้มีการจัดเตรียมสถานที่ในการอบรม ณ บ้านสนวนพัฒนา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจะจัดกิจกรรมในวันที่ 28-29

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 อบรมการท่องเที่ยวชุมชน  โดยวิทยากร  ท่านได้ให้ความรู้เรื่องของการจัดทำการท่องเที่ยวชุมชน และการมีการแบ่งกลุ่มเสนอแนวคิดในการจัดทำ วางแผนให้สอดคล้องกับชุมชน

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 กิจกรรมเดินป่าสำรวจสมุนไพร ได้มีการลงพื้นที่สำรวจป่าสมุนไพรในตำบลโคกสะอาด 2 แห่ง    โดยการสำรวจป่าชุมชนบ้านหนองแสง หมู่ 12 มี พระครูรัตนวนานุรักษ์ และชาวบ้านในชุมชนบ้านหนองแสง  และป่าโคกหนองโคงวัวเฉลิมพระเกียรติ มีนายเล แสนสนิท และนายทองมวล โพธิ์นา เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร  เพื่อเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ทางสมุนไพรในชุมชน

อื่นๆ

เมนู