“ริเริ่ม รอบรู้ รวดเร็ว เรียบร้อย “ ความล่าช้า คือความไม่เป็นธรรม

           

           

ศูนย์ดำรงธรรม ได้รับมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ให้(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญ) เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และสร้างความเป็นธรรมให้เกิดความสุข ความสามัคคีและสังคม เกิดความสงบเรียบร้อย ทำให้ประชาชนที่ได้รับความเดือนเดือดร้อน เกิดความเชื่อตลอดเวลาที่ผ่านมาภายใต้แนวคิด “ความล่าช้า คือความไม่เป็นธรรม”  ประกอบกับแนวทางการดำเนินการ โดยใช้หลัก 4 ร. “ริเริ่ม รอบรู้ รวดเร็ว เรียบร้อย”    หลักแนวคิดที่1 (ริเริ่ม)  หลักคิดนำสู่ปฏิบัติ แยกออกเป็น การอำนวยความสะดวก ด้านการบริการสำหรับประชาชนที่มาติดต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ โดยนายอำเภอ ได้มอบแนวทางการดำเนินการและหลักการปฏิบัติกับราษฎร ที่มารับบริการหรือติดต่อราชการ ณ ว่าการอำเภอเพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการ รู้สึกประทับใจเมื่อได้รับบริการที่มีความสะดวก จากเจ้าหน้าที่ อส. ที่ได้จัดเวรคอยให้บริการและให้คำแนะนำในเบื้องต้น  หลักแนวคิดที่2 (รอบรู้)  กรอบการปฏิบัติงานตามกฎหมายขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนแสดงให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอนการมารับบริการ กระบวนการแก้ไขปัญหาของศูนย์ดำรงธรรม และระยะเวลาในการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งจากเรื่องที่ได้ร้องเรียน-ร้องทุกข์ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการบริการให้คำปรึกษาปัญหา หลากหลายความเดือดร้อนของประชาชน หลักแนวคิดที่3 (รวดเร็ว) ฝ่ายรับเรื่อง มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตรวจสอบและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายติดตาม, ฝ่ายรายงาน ทั้งนี้ตามแนวทางข้างต้น มีความมุ่งหมายให้บริหารงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างเป็นระบบ มีเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของการบริหารการดำเนินงาน  หลักแนวคิดที่4 (เรียบร้อย) ดำเนินการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และพิจารณา เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ตามแนวทางการปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และระเบียบกกหมายที่เกี่ยวข้อง เช่นแจ้งแสการกระทำผิดกฎหมาย ความขัดแย้ง ทางสังคม ที่ดิน ร้องเรียน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ขอความช่วยเหลืออื่นๆ เพื่อแยกประเภทปัญหาให้ทราบถึงเหตุแต่ละปัญหาเกี่ยวข้องกฎหมายหลายฉบับและเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ เพื่อประสานบูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วและสัมฤทธิ์ผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น

หลักการปฏิบัติงาน

 • รับรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากผู้ร้องเรียน
 • สอบถามผู้มาร้องเรียนลายละเอียดเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข้อมูลปัญหา
 • ถ่ายเอกสารประกอบสำคัยของผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์เก็บไว้เป็นหลักฐาน
 • เชิญให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์คุยปรึกษากับหัวหน้างาน
 • ทำหนังสือถึงผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์เเละคู่กรณีให้มาเจรจาไกล่เกลี่ยที่ว่าการอำเภอ
 • จัดเรียงใบประกาศผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง อบต. เเยกตามตำบลเขตที่ได้รับผิดชอบ
 • ติดใบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง อบต. หน้าลานหอประชุมที่ว่าการอำเภอ
 • ถ่ายรูปผู้มาร้องเรียน/ร้องทุกข์ไว้เป็นหลักฐานการมาร้องเรียน/ร้องทุกข์
 • บันทึกข้อมูลลงในระบบเพื่อเเจ้งเรื่องข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์เเละจุดประเด็นสำคัญของเรื่องพร้อมทั้งลงรูปเพื่อประกอบการเป็นหลักฐานเเละรอยุติเรื่องเมื่อผู้ร้องเรียน/ร้องร้องทุกข์มาเจรจาไกล่เกลี่ยทำข้อตกลงกันเรียบร้อย
 • ถ่ายหนังสือราชการลับไว้เป็นหลักสำคัญ
 • ปั๊มตรายางสำเนาถูกต้องทุกครั้งในเอกสารเเละให้หัวหน้าเซ็น
 • จัดเเยกเอกสารร้องเรียน/ร้องทุกข์เเยกตามปี พ.ศ. เรื่องที่เเจ้งเเละเรื่องที่ยุติเรื่องเเล้วกับเรื่องที่ยังไม่ยุติเรื่อง
 • ออกเลขหนังสือราชการเเละเขียนระบุเลขที่ออกหนังสือชัดเจน
 • รับเรื่องหนังสือต้องลงในระบบสารบัญทุกครั้งในการรับเรื่อง
 • เขียนหนังสือราชการสรุปเรื่องส่งเเฟ้มเสนอนายอำเภอรับทราบ

ภาพประกอบรวมกิจกรรม

               

ลิ้งวิดีโอส่วนตำบลโคกสะอาด

อื่นๆ

เมนู