ข้าพเจ้านายพุธ เศรษฐภักดี ประเภทประชาชน HS07 ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: HS07 (01-02)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานเพื่อจัดเตรียมสถานจัดอบรมการท่องเที่ยวในชุมชน  ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเเหล่งท่องเที่ยว องค์ประกอบ วัตถุประสงค์ และเสนอจุดเด่นของชุมชน เป็นการนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจชาวบ้านวิถีชีวิตในชุมชนต่อต่อยอดพัฒนาสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน ยังเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน ช่วงท้ายกิจกรรมแบ่งกลุ่มระดมความคิดสร้างโปรแกรมทัวร์หมู่บ้านในส่วนของกลุ่มหมู่บ้านที่รับผิดชอบ นำเสนอโปรแกรมทัวร์ไม่ว่า จะเป็นสถานที่สำคัญในชุมชน เช่น วัด ตลาดชุมชน แะสวนเกษตรชาวบ้าน รวมถึงภูมิปัญญา ออกแบบโปรแกรมทัวร์ให้น่าสนใจ ดึงดูดนักท่องเที่ยว

ซึ่งการพัฒนาเชิงท่องเที่ยว เป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม สัมผัสกับความเป็นวิถีอีสานชุมชนโคกสะอาด ทั้งนี้ทางทีมงานยังเข้าไปสำรวจป่าชุมชน เพื่อทราบถึงพืชสมุนไพร และสรรพคุณของพืช พร้อมเขียนแผ่นป้ายติดตามต้นพืชสมุนไพร ต่อยอดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นประโยนช์ต่อประชาชนตำบลโคกสะอาดที่ไปใช้ประโยชน์ป่าชุมชนและยังได้ความรู้

               

                 

อื่นๆ

เมนู