หลักสูตร : HS07 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ
ข้าพเจ้านางสาวปรารถนา มณีพงษ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร: HS07 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น


ข้าพเจ้านางสาวปรารถนา มณีพงษ์ ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโคกสะอาด ได้ดำเนินงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน ตามแผนดำเนินงานของตำบลเป็นดังนี้ ซึ่งกิจกรรมแรกของเดือนพฤศจิกายนนั้นจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคม โดยในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาได้นัดหมายกันจัดสถานที่สำหรับเตรียมการอบรมเรื่อง การท่องเที่ยวชุมชน จากนั้นในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวชุมชน โดยมีท่านอาจารย์วันดี เธียรสวัสดิ์กิจ เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้ในเรื่องการวางแผนการท่องเที่ยวชุมชน การนำเสนอจุดดีจุดเด่นของชุมชน และการเขียนโปรแกรมการท่องเที่ยว เพื่อออกไปนำเสนอแล้วนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับชุมชนของตนเองต่อไป
ในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้มีการลงพื้นที่สำรวจป่าและรายชื่อสมุนไพรภายในป่าเพื่อทำการระบุตำแหน่ง เขียนรายชื่อพืชสมุนไพรและเขียนสรรพคุณในการรักษา โดยในช่วงเช้านั้นได้ทำการสำรวจป่าโคกหนองโคงวัวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีพระครูรัตนวนานุรักษ์ เป็นผู้นำทางและให้ข้อมูลเกี่ยวกับพืชสมุนไพรภายในป่า จากนั้นต่อไปที่ช่วงบ่ายของวันได้มีการสำรวจป่าแห่งที่ 2 คือ ป่าชุมชนบ้านหนองปริง ซึ่งมีพ่อเล แสนสนิท และพ่อทองมวล โพธิ์นา ปราชญ์ชาวบ้านที่เชี่ยวชาญเรื่องพืชสมุนไพรเป็นผู้ให้ข้อมูล เมื่อสำรวจรายชื่อและสรรพคุณของสมุนไพรจนครบแล้วจึงทำการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบ เพื่อการทำ Pocket book พืชสมุนไพรส่งต่อให้ชุมชนต่อไป
ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เข้าร่วมประชุม online ผ่านทางโปรแกรม google meet ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป เรื่องการกรอกข้อมูลพื้นฐาน และรายชื่อพืชสมุนไพรที่ได้ทำการสำรวจไปของตำบลโคกสะอาด จากนั้นจึงมอบหมายและกระจายงานให้ทุกคนมีส่วนรวมในการทำงานให้สำเร็จไปได้ด้วยดี เมื่อมีการมอบหมายงานกันเสร็จสิ้นแล้ว ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จึงมีการนัดหมายกันกรอกข้อมูลต่าง ๆ ลงระบบส่วนกลาง และกิจกรรมสุดท้ายคือในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีการนัดหมายกันกรอกข้อมูลชุมชนและนำผลของข้อมูลนั้น มาวิเคราะห์หาจุดเด่นของชุมชน แล้วสรุปนำเสนอเป็น Power point สำหรับการส่งข้อมูลชุมชนของตำบลโคกสะอาดส่งให้ส่วนกลางไปดำเนินการต่อไป

   

    

         

        

 

อื่นๆ

เมนู