ลงพื้นที่สำรวจป่าชุมชน

ข้าพเจ้านางสาวปรารถนา ศรีพนม  ประเภทนักศึกษา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS07 สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ  

ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมกระทั่งถึงเดือนพฤศจิกายน อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้นำชุมชน รวมถึงผู้ปฏิบัติงานทุกคน ต่างทำงานกันอย่างขันแข็งร่วมแรงร่วมใจพัฒนาชุมชนเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้  มีการวางแผน ประชุม อบรม ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

ในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วันดี เธียรสวัสดิ์กิจ วิทยากรมัคคุเทศก์ผู้มากด้วยความรู้และประสบการณ์การทำงานมามอบความรู้และแนวปฏิบัติให้กับตำบลโคกสะอาด อบรมในหัวข้อเรื่อง การท่องเที่ยวชุมชน ท่านได้แนะนำว่า “การที่จะทำหมู่บ้านท่องเที่ยวจะรู้แค่หมู่บ้านของตัวเองไม่ได้ จะต้องรู้หมู่บ้านอื่นด้วย” เพราะเมื่อเรารู้ข้อมูล บริบท สถานที่ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์หรือของดีในชุมชนอื่นแล้ว เราจึงสามารถที่จะคิดและค้นหาสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างให้กับชุมชนของตนได้ “รู้เขารู้เรา” ประโยคที่ยังใช้ได้เสมอในการทำงาน การได้พบข้อดีและข้อบกพร่องของตนเองจะยิ่งช่วยให้เราพัฒนางานได้ดีมากยิ่งขึ้น และอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นนั้นคือการออกเดินทาง องค์ประกอบการท่องเที่ยว มี 3 องค์ประกอบ คือ ต้องเดินทาง มีปลายทาง และมีจุดมุ่งหมาย การเดินทางจะช่วยให้เราพบเจอกับสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ ช่วยเปิดโลกทัศน์ใหม่และยังสามารถสามารถแรงบันดาลใจได้อีกด้วย

นางสาวภัทรานิษฐ์ กุลพิเชษฐ์วณิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านเธอแอง กรุ๊ปส์ จำกัด วิทยากรอีกท่านหนึ่งที่มาอบรมให้ความรู้เบื้องต้นและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องการแปรรูปสมุนไพร มีหัวข้อความรู้มากกมาย ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นก่อนการแปรรูป/การผลิต กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติ การผลิต องค์ประกอบการผลิต เลขจดแจ้งเครื่องสำอาง และหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการแปรรูปสมุนไพร และวิทยากรท่านสุดท้าย อาจารย์ชินานาง สวัสดิ์รัมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง กลเม็ดเทคนิคการพัฒนากราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ หัวข้อที่น่าสนใจที่สุดในการบรรยายคือ 12 กลเม็ด เทคนิคการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ควานน่าสนใจอยู่ที่เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากซึ่งหลายคนอาจมองข้ามจุดนี้ไป เช่น การสื่อสารภาษาน่าฟัง ภาพลักษณ์โดดเด่น เกาะกระแสเทศกาล ฮิต ฟีเวอร์ บรรจุภัณฑ์ และอื่น ๆ นอกจากนี้วิทยากรยังพาลงมือทำกิจกรรม วางแผนโปรแกรมทัวร์ 1 วัน ให้แต่ละกลุ่มได้ลองรังสรรออกมา ท้ายสุดของการอบรม วิทยากรได้ให้แนะนำเพิ่มเติมบางจุดที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมสำหรับการวางแผนเที่ยว 1 วัน

ในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ลงพื้นที่สำรวจป่าชุมชนสองแห่ง ได้แก่ ป่าโคกหนองขี้เห็นและโคกหนองโคงวัวเฉลิมพระเกียรติ โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่สำรวจสมุนไพรในป่าชุมชน มีปราชญ์ชาวบ้านด้านสมุนไพรนำทาง ข้าพเจ้าและทีมงานทำหน้าที่เขียนป้ายชื่อสมุนไพรและสรรพคุณติดที่ต้นไม้ตลอดระยะทางการสำรวจ แล้วรวบรวมรายชื่อสมุนไพรทั้งหมดเพื่อเป็นฐานข้อมูลชุมชน

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เข้าร่วมประชุม Online โดยพร้องเพรียงกัน เนื้อการประชุมเป็นการชี้แจงและแบ่งงานให้กับผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับความคืบหน้าการกรอกข้อมูลรายบุคคลของตำบลโคกสะอาด ซึ่งผลรวมของการกรอกข้อมูลมีการกระจายตัวเป็นที่น่าพอใจ  อยู่ในระดับดี

และตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 กลุ่ม 4 กลุ่มย่อยในการดำเนินงานมีการแบ่งงานกับภายในกลุ่ม ในส่วนของข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน โดยรับผิดชอบบ้านหนองปลิงและบ้านโคกสะอาด

อื่นๆ

เมนู