ข้าพเจ้านายสนธยา ล้านทอง ประเภทนักศึกษา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร:HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ  

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการนัดประชุมและเตรียมสถานที่ในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมาย มัคคุเทศก์ในชุมชน นักเล่าเรื่อง โดยมีทีมงานตำบลโคกสะอาดทุกคนได้มาช่วยกันเตรียมจัดโครงการ ทำให้การเตรียมงานผ่านไปได้ด้วยดี

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ หัวข้อ อบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมาย มัคคุเทศก์ในชุมชน นักเล่าเรื่อง (การเขียนโฆษณา เขียนเนื้อหาสินค้า การพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว) พัฒนาเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนทักษะการทำตลาดออนไลน์ และการถ่ายภาพสินค้าให้ดึงดูดใจลูกค้าและเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวในชุมชนและช่วยผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพร

โดยบรรยายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชุมชนเป็นการท่องเที่ยวที่ต้องคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และสังคม โดยมีการกำหนดทิศทางชุมชนด้วยกระบวนการเพื่อชุมชนให้คนในชุมชนให้มีบทบาทเป็นเจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ทางคณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการตำบลโคกสะอาดพร้อมด้วยทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการ ได้มีการออกสำรวจป่าไม้ในชุมชนโดยได้นำชาวบ้านในพื้นที่ได้ออกเดินสำรวจป่าสมุนไพร โดยนายทองม้วน โพธิ์นา และคุณตาเล แสนสนิท เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านสมุนไพรต่าง ๆ ในพื้นที่          จากการสำรวจพืชสมุนไพรในชุมชนและยังมีการเขียนชื่อป้ายติดกับสมุนไพร เพื่อที่จะให้ชาวบ้านที่เดินป่าได้รู้ว่าชื่อสมุนไพรแต่ละชนิดในป่า

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการนัดหมายประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยมีอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานโครงการทุกคนได้เข้าร่วมประชุม และมีประเด็นสำคัญต่าง ๆ โดยมีเรื่องการคีย์ข้อมูลรายบุคคลของตำบลโคกสะอาด โดยมีข้อมูลดังนี้ อาหารในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น ร้านอาหารในท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยว เกษตรกรในท้องถิ่น ภูมิปัญญา แหล่งน้ำ จากการประชุมอาจารย์ได้มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานตำบลในแต่ละกลุ่มได้มีการนัดหมายกันมาเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในบางส่วนและทำการกรอกข้อมูลลงในระบบ เป็นต้น

อื่นๆ

เมนู