ข้าพเจ้านางสาว โสภิณ   เสลารักษ์  ประเภทประชาชน  ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ได้รับมอบหมายงานให้จัดสถานที่อบรมที่บ้านสนวนพัฒนาหมู่ 13

วันที่ 28 ตุลาคม 2564ได้อบรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชุมชนโดยอ.วันดี  เธียรสวัสดิ์กิจ ได้แบ่งออกเป็น 4กลุ่มให้ทำทริปทัวร์เที่ยว 1วันในชุมชนโดยเขียนแผนที่และเวลาใน 1วันกลุ่มของข้าพเจ้าได้ทำทัวร์ของหมู่ 3 หมู่ 13 หมู่ 9 และหมู่ 15 โดยเริ่มตั้งแต่ 08.00 น.- 15 .00 น.   การสนับสนุนและผลักดันชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวจะทำให้ชาวบ้านได้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในหมู่บ้าน และทำให้ผลิตภัณฑ์ในชุมชนเป็นที่รู้จักของคนมากขึ้น

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยน้ำว้าก็จะได้แก่ประเภททอดผลิตภัณฑ์กล้วยน้ำว้าทอดกรอบปรุงรสผลิตภัณฑ์กล้วยน้ำว้าทอดฉาบ ผลิตภัณฑ์กล้วยน้ำว้าทอดเคลือบธัญพืช แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอบได้แก่ผลิตภัณฑ์กล้วยน้ำว้าอบ ปรุงรส แนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์(กล้วยน้ำว้า) ประเภทตาก ผลิตภัณฑ์กล้วยน้ำว้าตากเคลือบ แนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์(กล้วยน้ำว้า)  ประเภทผงได้แก่ผลิตภัณฑ์กล้วยน้ำว้าแป้งทำขนมผลิตภัณฑ์กล้วยน้ำว้าผงพร้อมชงดื่ม  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภททำแห้งได้แก่ผลิตภัณฑ์กล้วยน้ำว้าทอดสุญญากาศ ผลิตภัณฑ์กล้วยน้ำว้าฟรีชตราย  แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยน้ำว้าประเภทกวนได้แก่ผลิตภัณฑ์กล้วยน้ำว้ากวน  แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทของเหลวได้แก่ผลิตภัณฑ์กล้วยน้ำว้าไซเดอร์ผลิตภัณฑ์กล้วยน้ำว้าไซรัปเอามาใส่พวกกาแฟเครื่องดื่มได้เป็นต้น

ต่อมาเราจะพูดถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวทับทิมชุมแพซึ่งข้าวใน ตำบลโคกสะอาดนั้นมีจำนวนมากทางคณะอาจารย์ที่ดูแลโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็จะได้แก่ประเภทแป้งสำหรับประกอบอาหารขนม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องสำอางได้แก่สำหรับทาตัวทาหน้ามาร์คหน้าครีมข้าว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารของว่างขนมเครื่องดื่มผง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูจากข้าวเป็นต้น

ต่อมาก็ได้อบรมเรื่องความรู้เบื้องต้นและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปสมุนไพรโดยนางสาวภัทรานิษฐ์ กุลพิเชษฐวณิชย์ กรรมการผู้จัดการบริษัทบ้านแองกรุ๊ปจำกัด

ต่อมาก็จะพูดถึงความรู้เบื้องต้นก่อนการแปรรูปการผลิต ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปสมุนไพรเชิงพาณิชย์ก็จะได้แก่อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยารักษาโรคและเครื่องสำอาง  กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติการผลิตได้แก่องค์ประกอบในการผลิต ความรู้พื้นฐาน ข้อกำหนดมาตรฐานต่างๆ

องค์ประกอบในการผลิต คือสุขวิทยาส่วนบุคคล สุขลักษณะของสถานที่ คุณภาพและถูกลักษณะของวัตถุดิบ สุขลักษณะของเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ในการผลิต  สุขลักษณะในการผลิต สุขลักษณะของบรรจุภัณฑ์การบรรจุ ต่อมาจะพูดถึงความรู้พื้นฐาน ได้แก่  ข้อควรรู้เกี่ยวกับสารต่างๆที่ใช้ในการผลิต  มาตราชั่งตวงวัด  สารต้องห้ามในการผลิต ข้อควรระวังในการใช้สารต่างๆ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้และแนวทางป้องกัน

ต่อมาจะพูดถึง มาตราชั่ง ตวง วัด

วันที่ 29 ตุลาคม 2564ทำกิจกรรมเดินป่าสำรวจสมุนไพร 08.30-10.00 ได้ฟังวิทยากรพูดเกี่ยวกับสมุนไพรในป่าโดย นายชิต โพธิ์นุสนธ์ นักวิชาการบริหารงานด้านการเกษตร ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ต่อจากนั้นก็ได้ไปเดินป่าชุมชนบ้านหนองแสงนำโดยพระครูรัตนวนานุรักษ์ และชาวบ้าน นำโดยนายไพวัลย์  เครือพิมาย อดีตผู้ใหญ่บ้านหนองแสงซึ่งท่านได้มีความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรในป่าเป็นอย่างดี

ตอนบ่ายได้ไปเดินป่าชุมชนโคกหนองโคงวัวเฉลิมพระเกียรติที่บ้านหนองปลิง นำโดยคุณตาเล  แสนสนิท  คุณตาทองมวล โพธิ์นา และชาวบ้าน ซึ่งคุณตาเล อายุ 85ปีแล้วแต่ท่านยังแข็งแรงมากพาเดินสำรวจสมุนไพรในป่าอย่างชำนาญ  ป่าโคกหนองโคงงัวเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นอกจากจะเจอสมุนไพรหลากหลายชนิดแล้วยังได้เจอเห็ดป่าอีกมาก

ประโยชน์ของการใช้ยาสมุนไพร

คือราคาจะถูกกว่ายาแผนปัจจุบัน มีพิษและผลข้างเคียงน้อยกว่ายาแผนใหม่  สมุนไพรบางชนิดเป็นทั้งอาหารและยาด้วย ไม่ต้องซื้อหาสามารถปลูกเองในบ้านได้ ทำให้คนเห็นคุณค่าและกลับมาดำเนินชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น ทำให้เกิดความภูมิใจ ในวัฒนธรรมและคุณค่าของความเป็นไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกไทยในการสนับสนุนให้ประชาชนช่วยตนเองในการใช้ยาสมุนไพรตามแบบแผนโบราณ

เมื่อวันที่10 พฤศจิกายน 2564 ทางทีมงานได้นัดกันไปลงข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง แหล่งท่องเที่ยว  ร้านอาหารในท้องถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น อาหารในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น ภูมิปัญญา แหล่งน้ำ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ทาง อาจารย์ประจำตำบลได้มอบหมาย การบ้าน CBD ที่ต้องส่งประกอบด้วย 1. วิเคราะห์ Pain point (SWOT, VROI หรือ เครื่องมือวิเคราะห์ ใดๆ ตามเหมาะสม) 2. นำเสนอข้อมูลผ่าน Dash Board หรือ G-map โดยเลือก 3 หัวข้อ จาก 10 หัวข้อ ใน CBD จัดทำในสไลด์เดียวกันซึ่งต้องส่งภายในวันที่12 โดยให้ทีมบัณฑิตและทีมงาน แต่ละกลุ่ม มาที่มหาลัย เพื่อจัดทำข้อมูลนำเสนอ PAIN POINT ของโคกสะอาด ที่ อาคาร 24  เวลา . 9.00 น.

 

 

อื่นๆ

เมนู