HS07 กิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนและสำรวจป่า                                                                                                          ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย                                              ข้าพเจ้านายธนพล กระแสเทศ ประเภท นักศึกษา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

ข้าพเจ้า ธนพล กระแสเทศ ได้ดำเนินงานในระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้ดำเนินงานจากอาจารย์ประจำโครงการและหัวหน้าโครงการ โดยดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายของตำบลโคกสะอาด ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในส่วนของกลุ่มที่1 มีทั้งหมด 4หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่1บ้านหนองเฒ่ากา  หมู่ที่4บ้านขี้ตุ่น  หมู่ที่10บ้านหนองโน  หมู่ที่12บ้านหนองแสง ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ในช่วงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วม การประชุมออนไลน์ผ่านทาง google meet เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ แนวทางการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน และประชุมเกี่ยวกับการลงข้อมูลต่างๆ และนัดหมายการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ตามแผนดำเนินงานของตำบลโคกสะอาด

ช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาได้นัดหมายกันจัดสถานที่สำหรับเตรียมการอบรมเรื่อง การท่องเที่ยวชุมชนและตัวข้าพเจ้าเอง ได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวชุมชน โดยมีอาจารย์วันดี เธียรสวัสดิ์กิจ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เรื่องการวางแผนการท่องเที่ยวชุมชน การเขียนออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยว และพาทำกิจกรรมต่างๆที่สามารถเสริมสร้างความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและชุมชนมากที่สุด รวมถึงให้ออกไปนำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างการอบรมในครั้งนี้ด้วย

ต่อมาในช่วงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้มีการลงพื้นที่สำรวจป่าและรายชื่อสมุนไพรภายในป่าเพื่อทำการระบุตำแหน่งของสมุนไพรที่พบที่บ้านหนองโน หมู่12 ในช่วงเช้าเริ่มการเดินสำรวจป่าหาสมุนไพรโดย มีพระครูรัตนวนานุรักษ์เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร ทั้งชื่อและสรรพคุณของสมุนไพรในแต่ละต้นผู้ปฏิบัติงานทุกท่านช่วยกันทำหน้าที่ของตัวเองที่ได้รับมอบอย่างเต็มกำลังเพื่อให้การเดินป่าสำรวจสมุนไพรในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

หลังจากการอบรมการท่องเที่ยวชุมชนช่วงที่ผ่านมาคณะปฏิบัติงานตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ได้มีความรู้และความเข้าใจในหลักการสร้างจุดเด่นให้ชุมชนของเราเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนมากขึ้นและได้มีการดำเนินการตามแผนงานด้วยดีเสมอมา

 

อื่นๆ

เมนู