ข้าพเจ้า นายวีระชัย  แท้ไธสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่(HS07) ตำบลโคกสะอาด  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: HS07 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน u2t ตำบลโคกสะอาด เมื่อวันที่28-29 เดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาจากการลงพื้นที่สำรวจป่าสมุนไพรในชุมชนพร้อมชาวบ้านและปราชญ์ชาวบ้านที่เชี่ยวชาญด้านพืชสมุนไพร เข้าไปสำรวจป่าชุมชนเพื่อหาพืชสมุนไพรในป่าชุมชม พร้อมทั้งมีปราชญ์ชาวบ้านที่เชี่ยวชาญด้านพืชสมุนไพรให้ข้อมูล และอธิบายสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิด ในป่าชุมชนที่ชาวบ้าน และคนรุ่นใหม่ยังไม่ทราบ และยังทำแผ่นป้ายติดต้นสมุนไพรที่พบ บอกชื่อพืชสมุนไพร บอกสรรพคุณ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้พบเห็น และสามารถใช้พืชสมุนไพรเป็นยารักษาโรคต่างๆได้

โดยการสำรวจป่าสมุนไพรในชุมชนในครั้งนี้จะแบ่งทีมงาน U2t ออกเป็น 2 ทีม แต่ละที่จะมีปราชญ์ชาวบ้านนำทาง และมีป้ายให้เขียนชื่อสมุนไพรที่พบ พร้อมกับสรรพคุณ พร้อมกับทำการถ่ายภาพเพื่อเก็บพิกัดที่พบ ว่าพบสมุนไพรที่ใด

หลังจากสำรวจป่าสมุนไพรเส็จก็ให้ทีมงาน U2t แต่ละทีมนำสมุนไพรมาสรุปว่ามีสมุนไพรชนิดใด เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเพื่อจะแบ่งให้ทีมงานไปกรอกข้อมูลในระบบ

จากการลงพื้นที่ทางทีมงานจึงได้จัดทำรวบรวมพืชสมุนไพรที่พบในป่าชุมชน จัดทำเป็นหนังสือหรือแผ่นพับเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านในการนำสมุนไพรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้ป่าชุมชนตำบลโคกสะอาด

และในวันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมปรึกษาหารือ จัดทำ power point สรุปผลการดำเนินงานวิเคราะห์ปัญหารายพื้นที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

 

 

อื่นๆ

เมนู