1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS07 การวางแผนงานในด้านศักยภาพของชุมชนและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของในแต่ละหมู่บ้านของ ตำบลโคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

HS07 การวางแผนงานในด้านศักยภาพของชุมชนและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของในแต่ละหมู่บ้านของ ตำบลโคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาว ปารีณา ทิพย์อักษร ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

เมื่อวันที่9 เมษายน 2564 ที่ผ่านมาทางคณะอาจารย์และผู้ที่ดูแลโครงการสร้างมูลค่าจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นซึ่งทางคณะอาจารย์ได้มีการนัดหมายสมาชิกในกลุ่มของ ตำบลโคกสะอาด มาวิเคราะห์งานร่วมกันและวางแผนงานในด้านศักยภาพของชุมชนในเดือนเมษายนและเพื่อที่จะได้นำมาวิเคราะห์ในเชิงปริมาณโดยได้นำเสนอข้อมูลพื้นฐานในของแต่ละหมู่บ้าน ทั้ง 16 หมู่บ้านของตำบลโคกสะอาดมีดังนี้

จุดเด่น จุดด้อย โอกาส อุปสรรค ของแต่ละหมู่บ้าน  ว่าแต่ละหมู่บ้านนั้นมีจุดเด่นอะไรบ้างในหมู่บ้าน เช่น มีสินค้า OTOP มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง มีป่าไม้ มีเกษตรอินทรี แหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างในชุมชนและในแต่ละหมู่บ้าน

 ความต้องการของหมู่บ้าน  เพื่อที่จะต้องการว่าในชุมชนนั้นมีความต้องการอะไรบ้างเพื่อที่จะได้พัฒนาและได้ช่วยเหลือชุมชนให้ดียิ่งๆขึ้นไป

ปัญหาของหมู่บ้าน  เพื่อต้องการทราบว่าปัญหาในแต่ละหมู่บ้านและในแต่ละชุมชนนั้นมีปัญหาในด้านใดบ้างทางโครงการจะได้ปรึกษากันและช่วยกันวางแผนเพื่อที่จะช่วยชุมชน

เมื่อได้นำเสนอในที่ประชุมแล้ว ก็จะได้เห็นถึง จุดเด่น จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ในของแต่ละหมู่บ้านว่ามีอะไรบ้างและทางคณะอาจารย์ได้ให้แต่ละกลุ่มนั้นได้เลือกหมู่บ้านที่เป็นแบบอย่างและสามารถที่นำมาพัฒนาและต่อยอดได้ ซึ่งข้าพเจ้าได้เลือกหมู่บ้านสนวนพัฒนาสาเหตุที่เลือก เพราะเป็นหมู่บ้านที่จะสานต่อทางผลิตภัณฑ์ต่อยอดวิสาหกิจชุมชน ชาวบ้านให้ความร่วมมือที่ดีและมีศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีเป็นต้น

จุดเด่น  ของบ้านสนวนพัฒนานั้นมีดังนี้ คือ  มีศูนย์เรียนรู้แปลงเกษตรอินทรีย์  บางครัวเรือนได้มีการปลูกดาวเรืองเอาไว้ขาย  มีการย้อมผ้าฝ้ายจากสีธรรมชาติ   มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  การทำกระเป๋าจากผ้าฝ้ายเป็นต้น

จุดอ่อน  คือ  การทำเกษตรส่วนใหญ่จะสามารถทำได้ปีละครั้ง ทำให้รายได้ไม่เพียงพอแกค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน   ประชาชนยังประสบปัญหาทางการเงินในการประกอบอาชีพเนื่องจากต้นทุนในการผลิตนั้นค่อนข้างมีราคาสูงขึ้น    ประชาชนส่วนใหญ่มักจะไปกู้ยืมมาบางส่วนเพื่อที่จะนำมาทำการเกษตรและใช้จ่ายภายในครัวเรือน

โอกาส คือ ได้รับความสนับสนุนจากภาครัฐและมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในหมู่บ้าน

อุปสรรค คือ ยังขาดความรู้ทางการตลาด ทำให้มีสินค้าราคาต่ำกว่าตามท้องตลาดทั่วไปราคาสินค้าไม่ได้ตรงตามเป้าหมายและยังคงขาดความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์

ความต้องการของคนในชุมชน คือ คนในชุมชนส่วนใหญ่ต้องการถนนเส้นทางที่ดีขึ้นกว่านี้พร้อมทั้งไฟฟ้าที่สว่างเพื่อที่จะได้เพียงพอต่อการเดินทาง

ปัญหาของหมู่บ้าน ปัญหาในชุมชน คือ บางทีท่อน้ำประปาของหมู่บ้านแตกซึ่งทำให้ชาวบ้านนั้นเดือดร้อนไม่มีน้ำไว้ใช้บริโภคในครัวเรือนและยังมีบางที่ยังมีขยะภายในชุมชน ซึ่งเรื่องนี้ต้องรีบแก้ไขให้โดยเร็ว เป็นต้น

 

 

อื่นๆ

เมนู