ข้าพเจ้านางสาวพิมพ์พิไล ลุงไธสง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบล โคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์

หลักสูตร : HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและ ได้รับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านตะไก้ย หมู่ที่ 6 บ้านเขื่อน หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลิง และหมู่ 16 บ้านโนนสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่หมู่บ้านตะไก้ยบ้านเขื่อน บ้านหนองปลิง และบ้านโนนสะอาด ระหว่างวันที่ 01-18 พฤศจิกายน 2564

การดำเนินงานของกลุ่มข้าพเจ้า ในเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ได้รับผิดชอบแนวทางในการทำงานจากอาจารย์และหัวหน้าประจำโครงการ ได้มอบหมายและให้ปฏิบัติงาน คือ ให้เตรียมศึกษาโรคภัยที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจุบัน โรคเรื้อรัง และศึกษาสมุนไพรที่ใช้รักษา เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจัดกิจกรรม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสอบถามวิทยากรหมอสมุนไพรในท้องถิ่น

ข้าพเจ้าได้เลือก โรคงูสวัด สมุนไพรที่ใช้รักษา คือ รากของต้นแสลงใจ

สรรพคุณของรากต้นแสลงใจ คือ ใช้ฝนกับน้ำกินและทาแก้อาการอักเสบ 

ต่อมาได้มีการจัดกิจกรรมอบรมที่บ้านสนวน ในหัวข้อ การท่องเที่ยวชุมชน พร้อมทั้งทำกิจกรรมการทำทัวร์ในชุมชนด้วย จากการอบรมครั้งนี้ ทำให้ข้าพเจ้าได้ทราบถึงบริบทในชุมชนของตำบลโคกสะอาดมากขึ้น ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนการทำทัวร์ต่างๆ

ต่อมาได้มีการจัดกิจกรรมเดินป่า เพื่อหาสมุนไพร พร้อมจับพิกัดสมุนไพร และนำข้อมูลที่ได้ ไปทำ Pocket book ให้ชุมชุน

ต่อมาได้มีการจัดประชุมออนไลน์ ผ่านช่องทาง  Google Meets ได้มีการนัดหมายแต่ละกลุ่มลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม ของแต่ละชุมชน และนำข้อมูลไปลงระบบที่ส่วนกลางได้จัดเตรียมไว้ให้โดยเสร็จสมบูรณ์

ต่อมาได้มีการนัดหมายให้ตัวแทนบัณฑิตของแต่ละกลุ่ม ซึ้งข้าพเจ้าได้เป็นตัวแทน เข้าไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อจัดทำข้อมูลนำเสนอ Pain Point ของตำบลโคกสะอาด

ผลจากการทำงานประจำเดือนพฤศจิกายนนี้ ข้าพเจ้าได้ทราบถึงบริบทในชุมชนของตำบลโคกสะอาดมากขึ้น ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนการทำทัวร์ต่างๆ ทราบถึงสรรพคุณของสมุนไพร และได้เดินป่าเรียนรู้ชื่อสมุนไพร มายิ่งขึ้น และข้าพเจ้าจะนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงเพื่อพัฒนาตำบลโคกสะอาดให้มีความยั่งยืนและมั่งคงต่อไป

 

                           

                           

 

 

อื่นๆ

เมนู