ข้าพเจ้านางสาวช่อลัดดา ฮุยนอก ประเภทบัณฑิตจบใหม่ HS07 ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: HS07 (01-02)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้การใช้สมุนไพรในท้องถิ่นในการป้องกันโรค ได้เชิญท่านวิทยากรมาให้ความรู้ เรื่องสมุนไพรในท้องถิ่น โดยท่านวิทยากร นางสาวภัทรานิษฐ์ กุลพิเชษฐ์วณิช ทั้งในความเรื่องสมุนไพร และการแปรรูปกล้วย เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน ทั้งนี้ทางทีมงานได้ประชาสัมพันธ์ บอกกล่าว เชิญชวนชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นรากฐานในประชาชนได้รับองค์ความรู้ด้านการอบรม และการปฏิบัติ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น เป็นการนำกล้วยมาแปรรูปเป็นยารักษาโรค มีสรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะภายใต้ชื่อ ลูกแปลกแม่ และกล้วยยังแปรรูปเป็น น้ำเชื่อมสำเร็จรูปได้โดยมีส่วนผสมของกล้วยและน้ำตาล เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนจากสิ่งที่มีอยู่ ซึ่งสามารถเก็บไว้ใช้ในครัวเรือน และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564  ได้จัดกิจกรรมการอบรมจากท่านวิทยากรมาให้ความรู้แก่ชาวบ้านและทีมงาน U2T เรื่องการระบาดของโรคโควิด-19 แนวทางการป้องกันโรค และการให้ความรู้เรื่องการตรวจโควิดจาก ATK นอกจากนี้ยังพูดถึงเรื่องสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคในท้องถิ่นอีกด้วย

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ได้จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ร่วมกับชาวบ้านในเวลา08:30เป็นต้นไป โดยผู้เข้าร่วมได้เริ่มเกี่ยวข้าวสายพันธ์ “ทัมทิบชุมแพ”เป็นข้าวอินทรีย์ปลอดสาร และได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

                           

                           

           

 

 

อื่นๆ

เมนู