ข้าพเจ้านายกัมปนาท ดวงศรี ประเภทประชาชน ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศการดำเนินงานในระหว่างเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบแนวทางการดำเนินงานจากอาจารย์ประจำโครงการและหัวหน้าโครงการ โดยได้ปฏิบัติและได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ตำบลโคกสะอาดมีทั้งหมด16 หมู่บ้านโดยคณะทำงานในกลุ่มก็ได้แบ่งกลุ่มการรับผิดชอบเป็น4กลุ่ม ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในส่วนของกลุ่มที่1 มีทั้งหมด 4หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่1บ้านหนองเฒ่ากา หมู่ที่4บ้านขี้ตุ่น หมู่ที่10บ้านหนองโน หมู่ที่12บ้านหนองแสง ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

กิจกรรมมีดังนี้
20 พฤศจิกายน 2564วันนี้จัดเตรียมสถานที่อบรม ช่วง13.00-17.00ที่วัดมงคลนิมิตร ทุกคนร่วมมือกันทำอย่างสามัคคีและรวดเร็ว21 พฤศจิกายน2564ที่วัดมงคลนิมิตรมีกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับการทำ กล้วยหมักดองน้ำตาลและกล้วยดองน้ำผึ้ง25 พฤศจิกายน2564
– ประชุมออนไลน์ วางแผนการลงปฏิบัติงาน

26 พฤศจิกายน2564 ลงพื้นที่
ไปวัด เพื่อฟังธรรมะ และไปขอสูตร สมุนไพรของหลวงตาแก้เจ็บ หัวเข่า วัตถุดิบที่ทำมีดังนี้ 1เหล้าขาว 2ภาชนะสำหลับเทหมัก 3มะกุด 4ตะไคร่และผ้าขาวไว้สำหรับห่อมะกูดและตะไคร่

29-30 พฤศจิกายน2564
เวลา 09.00น.บัณฑิตย์ได้ นัดกันทำ TSI ณ ตึก 24 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2 ธันวาคม2564 เกี่ยวข้าวทัพทิมชุมแพที่วัด มงคลนิมิตร มีทั้ง คณะอาจารย์และชาวบ้านและทีมผู้ปฏิบัติงานU2T ร่วมกันทำกิจกรรมในวันนี้ได้อย่างสนุกสนานและสำเร็จ5 ธันวาคม2564 อบรมบ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้น (ชาวบ้านและคณะอาจารย์ร่วมถึงทีมผู้ปฏิบัติงานU2T) โดย ท่าน โสภณ ซารัมย์ เป็นคนอบรม เกี่ยวกับสมุนไพรสรรพคุณของ กล้วย ชนิดต่างๆและยังสอนการ เพาะปลูกกัญชา ในเบื้งต้นอีก ด้วย6 ธันวาคน2564 ส่งเล่มรายงานผลประจำตำบล TSI กุมภาพันธ์2564-ธันวาคม25649 ธันวาคม2564 กิจกรรมสมุนไพรคืนถิ่น ผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน ที่ อบต โคกสะอาด มีทั้งคณะอาจารย์และประชาชนรวมถึงทีมผู้ปฏิบัติงานU2T เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ได้มีวิทยากร มาให้ความรู้และชีแนะขั้นตอนต่างๆในกิจกรรมและภายในทีมของผมได้มี กิจกรรมเฉพาะกลุ่ม
ทำแผนพับเพื่อจะส่งให้คณะอาจารย์ที่ได้มอบหมายให้แต่ละกลุ่มทำ ได้แบ่งหน้าที่แต่ละคนทำจนสำเร็จพร้อมส่งอย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามกิจกรรมที่กล่าวมาทั้งหมดกระผมและทีมผู้ปฏิบัติงานU2T ทุกฝ่าย ยินดีที่ได้ทำกิจกรรมร่วมมือกับผู้นำในท่องถิ่นและชาวตำบลโคกสะอาดและในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการได้มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมการจัดทำข้อมูล PBD CBD และ TSI เป็นการรับฟังการทำรายงานและการเก็บข้อมูลและรายงานข้อมูลต่าง ๆ ของตำบลเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินการทางข้อมูลของตำบลต่อไป

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการจัดอบรมในโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดจัดโครงการขึ้น ณ บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้นส์ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และได้รับเกียรติจาก ท่านโสภณ ซารัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในพิธีเป็นโครงการดังกล่าวทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการได้มอบหมายให้กิจกรรมครั้งนี้ เป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับพืชสมุนไพรต่าง ๆ และมีท่านวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้โดยตรงที่ได้มาให้ความรู้ และเชี่ยวชาญด้านเทคนิคการปลูก การดูแล พืชสวนต่าง ๆ และกัญชา และสิ่งที่ได้รับจากการอบรมทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและการดูแลพืชสมุนไพรในท้องถิ่นรวมไปถึงการเก็บผลผลิตที่ได้จากการปลูกพืชสมุนไพรและการนำมาแปรรูปเป็นสิ่งต่าง ๆ เป็นของชุมชน
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคตและให้มีผลตอบรับให้ชาว ต. โคกสะอาดได้มีวิถีชีวิตที่ยั่งยืนและมั่นคงอย่างแน่นอน

 

อื่นๆ

เมนู