กิจกรรมการส่งเสริมความรู้การใช้สมุนไพรในท้องถิ่นในการป้องกันและรักษาโรคสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ

ข้าพเจ้านางสาวกนิษฐา คะเณวัน  ประเภท ประชาชน  ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: HS07 สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น

เดือนธันวาคมมีกิจกรรมค่อนข้างมากกว่า 2 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นเดือนสุดท้ายของการดำเนินกิจกรรม เป็นเดือนสุดท้ายของสัญญาการทำงาน ในเดือนนี้มีการประชุมออนไลน์เหมือนทุก ๆ เดือนที่ผ่านมา มีการตามผลการทำงานที่ผ่านมาและนัดหมายการทำงานและชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในการประชุมแจ้งให้ทำงานเอกสารต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 นี้เพื่อให้มีเวลาในการตรวจงานต่าง ๆ และเผื่อเวลาในการแก้ไขข้อมูลหากมีข้อผิดพลาดในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นรายงานประจำเดือน การทำรายงาน การทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้นตามเป้าหมาย รวมถึงการปิดโครงการ

วันที่ 20 พฤศจิกายน มีการนัดแนะให้มาเตรียมสถานที่อบรมในวันที่ 21 พฤศจิกายน กวาดถูศาลาเพื่อใช้เป็นสถานที่อบรม กวาดลานวัด จัดโต๊ะ จัดเก้าอี้ ปัดกวาดเช็ดถู สมาชิกในทีมทุกคนช่วยกันดี

วันที่ 21 พฤศจิกายน “กิจกรรมการส่งเสริมความรู้การใช้สมุนไพรในท้องถิ่นในการป้องกันและรักษาโรคสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ” จัดขึ้นที่วัดมงคลนิมิต บ้านสนวน-บ้านสนวนพัฒนา กิจกรรมดำเนินตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา 08.00 น. มีการเริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 09.00 น. กล่าวเปิดพิธี 09.30 น. วิทยากรเริ่มการบรรยายให้ความรู้เรื่องยาที่จะทำในนวันนี้ชื่อของมันคือ “แม่แปลกลูก” เป็นยาที่มีคุณสมบัติให้ร่างกายฟื้นฟูตัวเองได้ดี เหมาะสำหรับผู้สูงอายุกินได้ทั้งชายและหญิง เป็นยามีฤทธิ์ร้อน ระวังผลข้างเคียงคืออาจเป็นร้อนในได้ ในกลุ่มผู้มีอายุน้อยกว่า 50 ปี เป็นยาที่มีประวัติการใช้มายาวนาน มีในตำราแพทย์พื้นบ้านมากมายสูตรอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่เพราะเป็นยาที่สืบทอดกันมาแบบปากต่อปากหรือเฉพาะในครอบครัว อาจจะมีการเพี้ยนสูตรได้เพราะไม่ได้มีการจดบันทึก

วันที่ 22 พฤศจิกายน “กิจกรรมการส่งเสริมความรู้การใช้สมุนไพรในท้องถิ่นในการป้องกันและรักษาโรคสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ” ในหัวข้อการใช้สมุนไพรให้เป็นประโยชน์และปลอดภัยต่อผู้บริโภคคือการใช้ในปริมาณที่เหมาะสม และการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด 19 Antigen Test Kit (ATK) เป็นชุดตรวจหาเชื้อเบื้องต้นที่บุคคลทั่วไปสามารถทำเองได้เพื่อเป็นการคัดกรองเบื้องต้น วิทยากรสอนวิธีการใช้ชุดตรวจอย่างละเอียด พร้อมขอตัวแทน 1 คน เป็นตัวอย่างการทดลองในการตรวจ มีการแยงจมูก เอามาผสมน้ำยา ผสม รอและหยอดน้ำยาลงในชุดตรวจคล้าย ๆ การตรวจปัสสาวะ บอกวิธีการรับมือต่าง ๆ หากผลตรวจเป็นบวก

วันที่ 29 พฤศจิกายน นัดหมาย ณ ตึก 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในการทำรายงานสรุปผลการทำงานแบบรูปเล่ม 5 บท หัวหน้ากลุ่มแบ่งให้ทำบทที่ 3 การดำเนินงาน เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านความงาม สครับ แชมพู และโลชั่น โดยการใช้วัตถุดิบจากในชุมชนผสมกับองค์ความรู้ที่เราได้ถ่ายทอดให้ชุมชนมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน

วันที่ 30 พฤศจิกายน นัดหมายให้มาทำงานเพิ่มเติมจากเมื่อวานเนื่องจากงานไม่เรียบร้อย ไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์มีการจัดทำบทที่ 4 และหารูปภาพการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ มาใส่ในรูปเล่มเพิ่มเติม ซึ่งในวันนี้ได้จัดทำรูปเล่มจนแล้วเสร็จการจัดทำส่วนต่าง ๆ แล้วเสร็จเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์

วันที่ 2 ธันวาคม เกี่ยวข้าวทับทิมชุมแพที่ปลูกโดยธรรมชาติปลอดสารเคมี เป็นข้าวอินทรีย์ที่ทางวัดปลูกไว้และได้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้กับกลุ่มประชาชนในพื้นที่ ผู้ดำเนินงาน พระสงฆ์ และคณะบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาร่วมด้วยช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวในวันนี้ ทุกอย่างแล้วเสร็จประมาณ 11.30 น. และได้ร่วมกันรับประทานอาหารเที่ยง และ ช่วงบ่ายหลังจากรับประทานอาหารได้มีการประชุมผู้ปฏิบัติงานในเรื่องการแก้ไขข้อมูล การจัดกิจกรรม และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

 

อื่นๆ

เมนู