ข้าพเจ้านางสาวนิโลบล สุขพราม ประเภทนักศึกษา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร:HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

      เมื่อวันที่20 พฤศจิกายน ตุลาคม 2564 ได้รับมอบหมายให้จัดเตรียมสถานที่ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยได้ทำการทำความสะอาดพื้นที่ที่ใช้ในการอบรม เช็ดทำความสะอาดโต๊ะ และเก้าอี้เพื่อเตรียมรองรับทางผู้เข้าอบรม และได้มีการจัดโครงการขึ้นในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นขึ้น โดยมีการทำตาม มาตรการควบคุมการระบาดของเชื้อโควิด-19 คือการเว้นระยะห่างทางสังคม และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อลดความเสี่ยงในการร่วมงาน

     เมื่อวันที่21 พฤศจิกายน 2564 ได้รับมอบหมายในการเป็นตัวแทนเพื่อเข้าอบรมในโครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิงสหวิทยาการ โดยจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะเดิมเพิ่มทักษาะใหม่และรายได้เสริมให้ประชาชนในพื้นที่บริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

      เมื่อวันที่25 พฤศจิกายน 2564 ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่าน google meet เพื่อรับฟังการชี้แจงจากอาจารย์ที่ดูแลโครงการเกี่ยวกับการส่งรายงานประจำเดือน การแบ่งหน้าที่งานที่ต้องทำ  และพูดถึงการจัดกิจกรรมที่ต้องจัดขึ้นและต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนปิดโครงการ

     เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ฟังเทศนาเกี่ยวกับพืชสมุนไพรรักษาโรคต่างๆ โดยมีพระอาจารย์จากวัดป่าแก้วหนองแสงได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในท้องถิ่นที่หาได้ง่าย และช่วยรักษาโรค เช่น กล้วยน้ำหว้าเพื่อรักษาโรคเบาหวาน หอมแดงเพื่อรักษาไซนัส มะกรูด แก้ปวดเข่า เป็นต้น

     เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ได้รับมอบหมายให้จัดทำแผ่นพับในหัวข้อ สมุนไพรที่ใช้ในการป้องกันโรค ซึ่งเป็นการยกตัวอย่างโรคที่พบมากในปัจจุบันและสมุนไพรที่ช่วยป้องกันโรค มีดีงต่อไปนี้

1.โรคเบาหวาน ซึ่งมีสมุนไพรที่ช่วยป้องกัน ได้แก่ ต้นกาเลา แก่นทับทิม และกาฝากไม้ม่วง เป็นต้น

2.โรคหัวใจ  ซึ่งมีสมุนไพรที่ช่วยในการป้องกันโรค ได้แก่ กระเทียม ใบบัวบก และดอกคำฝอย เป็นต้น

3.โรคตับอ่อน  ซึ่งมีสมุนไพรที่ช่วยในการป้องกันโรค ได้แก่ มอยอป่า และขมิ้นเครือ เป็นต้น

4. โรคความดัน ซึ่งมีสมุนไพรที่ช่วยในการป้องกันโรค ได้แก่ ขิง และตะไคร้ เป็นต้น

5.โรคกระเพาะ  ซึ่งมีสมุนไพรที่ช่วยในการป้องกัน ได้แก่ บอระเพ็ด ขมิ้นหัวขึ้น หญ้าแห้วหมู และ น้ำผึ้งเป็นต้น

     เมื่อวันที่5 ธันวาคม 2564  เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น ณ บ้านสวนฟรุ๊ตกาเด้นส์ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นการอบรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและการเสริมสร้างความรู้การใช้สมุนไพรทางเลือก และการเดินชมพืชสมุนไพรตัวอย่างอีกด้วย

 

 

อื่นๆ

เมนู