ข้าพเจ้านางสาวปิยมาภรณ์ โคตุเคน ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบล โคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์

หลักสูตร : HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบล มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ในเดือนธันวาคมได้ปฏิบัติกรรมต่างๆ หลายกิจกรรม เนื่องจากเป็นเดือนสุดท้ายของการดำเนินกิจกรรม ได้มีการประชุมวางแผนงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการประจำตำบลโคกสะอาด และผู้ปฏิบัติงาน ผ่าน Google Meet ทั้งเรื่องการชี้แจง มอบหมายงาน ต่างๆเพื่อให้การทำงานดำเนินไปได้ด้วยดี ซึ่งมีรายละเอียดการดำเนินกิจกรรม ดังนี้

วันที่  20 พฤศจิกายน 2564 ได้ร่วมกันจัดสถานที่อบรมที่วัดมงคลนิมิต หมู่ที่ 13 บ้านสนวนพัฒนา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  ผู้ปฏิบัติงานได้ให้ความร่วมมือ ช่วยกันจัดสถานที่ เช่น ทำความสะอาดศาลาวัด ทำความสะอาดบริเวณวัดจัดเก้าอี้ ได้ช่วยกันทั้งวันจนเสร็จสิ้นไปด้วยดี

วันที่  21 พฤศจิกายน 2564 “กิจกรรมการส่งเสริมความรู้การใช้สมุนไพรในท้องถิ่นในการป้องกันและรักษาโรคสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ” จัดขึ้นที่วัดมงคลนิมิต จากท่านอาจารย์ภัทรานิษฐ์   กุลพิเชษฐ์วณิช ได้บรรยายให้ความรู้เรื่องยาที่มีชื่อว่า “ลูกแปลกแม่” เป็นยาที่มีคุณสมบัติให้ร่างกายฟื้นฟูตัวเองได้ดี เหมาะสำหรับผู้สูงอายุกินได้ทั้งชายและหญิง เป็นยามีฤทธิ์ร้อน ระวังผลข้างเคียงคืออาจเป็นร้อนในได้  เป็นยาที่มีประวัติการใช้มายาวนาน และนอกจากนี้ได้ทำไซเดอร์กล้วย

จากการอบรมและได้ลงมือปฏิบัติชาวบ้านได้ความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ตัว และมีจำนวนมากนั้น สามารถนำมาบริโภคและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย สร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชนได้

วันที่ 22 พฤศจิกายน “กิจกรรมการส่งเสริมความรู้การใช้สมุนไพรในท้องถิ่นในการป้องกันและรักษาโรคสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ” ในหัวข้อการใช้สมุนไพรให้เป็นประโยชน์และปลอดภัยต่อผู้บริโภคคือการใช้ในปริมาณที่เหมาะสม และการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด 19 Antigen Test Kit (ATK) เป็นชุดตรวจหาเชื้อเบื้องต้นที่บุคคลทั่วไปสามารถทำเองได้เพื่อเป็นการคัดกรองเบื้องต้น โดยท่านวิทยากรสอนวิธีการใช้ชุดตรวจและสาธิตวิธีการใช้อย่างละเอียด ได้รับความรู้ในเรื่องโควิด 19 การป้องกัน ดูแลตนเอง

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ทางอาจารย์ได้นัดประชุมออนไลน์วางแผนโครงการในเดือนธันวาคมผ่าน Google Meet สรุปการประชุมมีดังนี้

  1. การเขียนทำหลักสูตรที่เกิดขึ้นในโครงการ

2.วันสุดท้ายส่งคณะวันที่ 9 ธันวาคม 2564 การส่งงาน  Link video  แบบรายงาน  การจัดกิจกรรมให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 17 ธันวาคม 2564

3.จัดทำ TSl ของตำบล ทุกตำบลต้องส่ง 6 ธันวาคม 2564 รายงานผลกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-ธันวาคม

4.วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา08:30 นำเสนอผลิตภัณฑ์ ชั้น 9   1.ปัญหาและอุปสรรค 2.แนวทางการแก้ไข 3. ความสำเร็จระบบกลไกลในการแก้ไขปัญหา

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564 ทางทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้นัดหมายให้มาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้นัดกันมาทำรูปเล่มรายงานประจำปีของโครงการ U2T จัดทำ TSl ของตำบล ได้รับมอบหมายให้ทำบทที่ 2 วิเคราะห์ศักยภาพชุมชน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานได้ช่วยกันจัดทำรูปเล่มจนแล้วเสร็จการจัดทำส่วนต่างๆ แล้วเสร็จเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวทับทิมชุมแพ เป็นข้าวอินทรีย์ที่ปลูกไว้บริเวณพื้นที่ของวัดมงคลนิมิตร ราว 1 ไร่เศษ ซึ่งท่านเจ้าอาวาสได้ใช้เป็นพื้นที่ทดลองปลูกข้าวอินทรีย์มาประมาณ 7-8 ปี แล้ว โดยข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วจะนำไปแจกจ่ายชาวบ้าน เก็บไว้ทำพันธุ์ และมอบให้ชุมชนคุณธรรมวัดมงคลนิมิตรไปจำหน่ายเพื่อใช้เป็นกองทุนในการบริหารจัดการต่างๆ และในกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวได้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมจากกลุ่มประชาชนในพื้นที่ ผู้ดำเนินงาน พระสงฆ์ และคณะบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาร่วมด้วยช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าว

อื่นๆ

เมนู