HS07 กิจกรรมอบรมการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน

ข้าพเจ้านายสยมภู  ไชยพันธุ์  ประเภทประชาชน  ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร หลักสูตร: HS07 สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

          องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1  บ้านหนองเฒ่ากา, หมู่ที่ 2  บ้านตะไก้หมู่ที่ 3  บ้านสนวน, หมู่ที่ 4  บ้านขี้ตุ่น, หมู่ที่ 5  บ้านว่าน, หมู่ที่ 6  บ้านเขื่อน, หมู่ที่ 7  บ้านค้อ, หมู่ที่ 8  บ้านหนองปลิง, หมู่ที่ 9  บ้านห้วยหวาย, หมู่ที่ 10 บ้านหนองโน, หมู่ที่ 11  บ้านว่านพัฒนา, หมู่ที่ 12  บ้านหนองแสง, หมู่ที่ 13  บ้านสนวนพัฒนา, หมู่ที่ 14  บ้านค้อพัฒนา, หมู่ที่ 15  บ้านห้วยหวายพัฒนา และหมู่ที่ 16  บ้านโนนสะอาด

ธันวาคมเดือนสุดท้ายของการปฏิบัติงาน เดือนสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่ของการทำงานตลอดระยะเวลาสามเดือนที่ผ่านมาการทำงานของทีมงานเป็นไปอย่างเข้มแข็งทุกคนทำหน้าที่ อย่างเต็มที่ช่วยกันพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง เห็นได้ชัดจากการลงพื้นที่ทำงานทุกครั้งทุกคนเต็มที่มาก ทั้งผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ ชาวบ้านที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งเห็นได้ชัดเลยว่าต้องการพัฒนาชุมชนจริง ๆ

กิจกรรมเดือนนี้ค่อนข้างเยอะและเวลากระชั้นชิดกว่าเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากจะปิดโครงการจะต้องดำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จ ช่วงแรกของห้วงเดือนได้มีการประชุมออนไลน์กลุ่มทำงานอาจารย์ชี้แจงรายละเอียดการทำงาน แผนการดำเนินการเดือนธันวาคมทั้งหมดทั้งกิจกรรม การปิดโครงการ งานเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องแล้วเสร็จ ได้แก่ บทความ รายงาน การแก้ไขข้อมูล รูปเล่ม แผ่นพับหมู่บ้าน เอกสารสมุนไพร สรุปรายงานผล และอื่น ๆ

มีการเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมดำเนินการโดยผู้ปฏิบัติงานหลายคนมาช่วยกัน กวาดลานวัด กวาดถูศาลาวัดเพื่อให้มีความเรียบร้อยในสถานที่จัดกิจกรรม กิจกรรมจัดขึ้นวันที่ 21 พฤศจิกายน เป็นกิจกกรรมแปรรูปสมุนไพร ได้แก่ “ยาลูกแปลกแม่” “ไซเดอร์กล้วย” “ไซรัปกล้วย เป็นการเอากล้วยที่มีมากในชุมชนมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกล้วยที่จากเดิมมีราคาที่หวีละประมาณ 25 บาท ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น นอกจากเพิ่มมูลค่าแล้วยังเป็นการยืดอายุกล้วยให้สามารถกินได้นานขึ้น

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องสาธารณะสุขแก่ชุมชน เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อจากการแปรรูปสมุนไพรจัดขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มาให้ความรู้มีคนมาเข้าร่วมมากกว่าเมื่อวานเนื่องจากบางส่วนติดภาระกิจเกี่ยวข้าวเมื่อวานและในวันที่ 2 ธันวาคมได้มีการร่วมกันเกี่ยวข้าวเพื่อนำมาเป็นเมล็ดพันธุ์ปลูกข้าวในปีต่อไป และยังนำบางส่วนมาเป็นส่วนประกอบของการทำผลิตภัณฑ์เพื่อออกจำหน่ายอีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู