ข้าพเจ้านายสนธยา ล้านทอง ประเภทนักศึกษา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร:HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ  

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการนัดหมายประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยมีอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานโครงการทุกคนได้เข้าร่วมประชุมเป็นการประชุมวางแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนธันวาคมจากกันประชุม ได้มีประเด็นสำคัญต่าง ๆ เช่น จัดทำ TSI ของตำบล และทุกตำบลต้องส่งผลงานภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2564 เป็นการรายงานผลกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มทำงานเป็นต้นมา และต้องส่งรายงานผลการทำงานภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 และกำหนดการจัดกิจกรรมให้เสร็จภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 รวบไปถึงการเขียนทำหลักสูตรที่เกิดขึ้นในโครงการที่ทำให้ชุมชนได้รับ

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ได้เข้ารับฟังการบรรยายธรรม โดยพระครูรัตนวนานุรักษ์ ฉายา สญฺญโต เจ้าอาวาสวัดหนองแสง ได้มาบรรยายในหัวข้อเรื่องการนำสมุนไพรในชุมชนมาทำเป็นยารักษาโรค ข้อ กระดูก และเข่า หลังจากได้รับฟังการบรรยายทำให้ผู้รับฟังได้รู้เห็นถึงคุณค่าและสรรพคุณของพืชสมุนไพรหลากหลายชนิดมากขึ้น และยังสามารถลงมือปฏิบัติและนำมาใช้ได้จริงทำให้ชาวบ้านได้ความรู้เพิ่มและสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในชุมชนและยังสามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์ประจำชุมชนได้อีกด้วยแถวยังช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนได้ไม่มากก็น้อย และสามารถยึดหรือสร้างให้เป็นรายได้ให้กับครัวเรือนของตน

เมื่อวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2564 ทางทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลโคกสะอาดได้มีการนัดหมายทีมงานทุกคนนัดหมายที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นการนัดหมายให้มาช่วยกันจัดทำรูปเล่มรายงานประจำปีของโครงการ และเป็นเขียนและจัดทำการรายงานผลกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มทำกิจกรรมตั้งแต่เริ่ม ต้น

และในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการได้มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมการจัดทำข้อมูล PBD CBD และ TSI เป็นการรับฟังการทำรายงานและการเก็บข้อมูลและรายงานข้อมูลต่าง ๆ ของตำบลเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินการทางข้อมูลของตำบลต่อไป

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการจัดอบรมในโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดจัดโครงการขึ้น ณ บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้นส์ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และได้รับเกียรติจาก ท่านโสภณ ซารัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในพิธีเป็นโครงการดังกล่าวทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการได้มอบหมายให้ผม นายสนธยา ล้านทอง รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในกิจกรรมครั้งนี้ เป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับพืชสมุนไพรต่าง ๆ และมีท่านวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้โดยตรงที่ได้มาให้ความรู้ และเชี่ยวชาญด้านเทคนิคการปลูก การดูแล พืชสวนต่าง ๆ และกัญชา และสิ่งที่ได้รับจากการอบรมทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและการดูแลพืชสมุนไพรในท้องถิ่นรวมไปถึงการเก็บผลผลิตที่ได้จากการปลูกพืชสมุนไพรและการนำมาแปรรูปเป็นสิ่งต่าง ๆ เป็นของชุมชน

    

 

อื่นๆ

เมนู