นางสุหลา เศรษฐ์ภักดี  ประชาชน   ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ               (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับผิดชอบพื้นที่ตำบลโคกสะอาด               อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์   กลุ่ม HS07

เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ได้เข้าร่วมกิจกรรม  และได้เชิญวิทยากรมาอบรมกิจกรรมการส่งเสริมความรู้การใช้สมุนไพรในท้องถิ่นในการป้องกันและรักษาโรคสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ได้ทำการแปรรูปกล้วยที่มากในชุมชนเป็นผลิตภัณฑ์  ได้แก่ ยาลูกแปลกแม่ และ น้ำเชื่อมจากกล้วย เพื่อให้คนในชุมชนสามารถสร้างรายได้ และเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และการเข้าอบรมเรื่องการป้องกันโควิด-19 และโรคต่างๆ การใช้เครื่องตรวจ ATK

วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564   ทางคณะบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ ทีมผู้ปฏิบัติงาน และชาวบ้านในชุมชน ได้มาช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ

อื่นๆ

เมนู