ข้าพเจ้า นายทิฆัมพร สงสุแก ประเภทบัณฑิต  ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ)    มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  กลุ่ม HS07 (การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น)

ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานในตำบลโคกสะอาดได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน 21-22 พฤศจิกายน 2564   ได้มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้การใช้สมุนไพรในท้องถิ่นในการป้องกันและรักษาโรคสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ  โดยได้มีวิทยากรมาให้ความรู้ในการทำยาลูกแปลกแม่และน้ำเชื่อมกล้วย    รวมทั้งได้ให้ความรู้ในการตรวจโควิดด้วยตนเองจากชุดตรวจโควิดแบบพกพาให้ใช้อย่างถูกวิธี โดยมีชาวบ้านมาเข้าร่วมรับฟัง และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

การปฏิบัติงานในวันที่ 29 พฤศจิกายน ได้ไปทำงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในการทำรายงานสรุปผลการทำงาน โดยได้มีการแบ่งหน้าที่ทำงาน จนแล้วเสร็จ

การปฏิบัติงานในวันที่ 2 ธันวาคม โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว พันธุ์ทับทิมชุมแพ  และได้ร่วมมือกับกลุ่มประชาชนในพื้นที่ ร่วมทั้งผู้ปฏิบัติงานท่านอื่น อาจารย์   ที่มาร่วมช่วยกันเกี่ยวข้าว เป็นกิจกรรมที่ทำให้ทราบถึงภูมิปัญญาการเกี่ยวข้าวแบบดั้งเดิมอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู