ข้าพเจ้านางสาวพิมพ์พิไล ลุงไธสง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบล โคกสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์

หลักสูตร : HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและ ได้รับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านตะไก้ย หมู่ที่ 6 บ้านเขื่อน หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลิง และหมู่ 16 บ้านโนนสะอาด อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่หมู่บ้านตะไก้ย บ้านเขื่อน บ้านหนองปลิง และบ้านโนนสะอาด ระหว่างวันที่ 01-18 ธันวาคม 2564

การดำเนินงานของกลุ่มข้าพเจ้า ในเดือนธันวาคม 2564 นี้ได้รับผิดชอบแนวทางในการทำงานจากอาจารย์และหัวหน้าประจำโครงการ ได้มอบหมายและให้ปฏิบัติงาน คือ ได้มีการจัดกิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากกล้วย คือกล้วยแช่น้ำตาล และ กล้วยแช่น้ำผึ้งแท้ และได้ทำยาสมุนไพรเพื่อใช้ในครัวเรือน

ต่อมาได้มีการจัดประชุมวางแผนให้จัดอบรม ในหัวข้อเรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการส่งเสริมความรู้การใช้สมุนไพรในท้องถิ่นในการป้องกันและรักษาโรคสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ได้เรียนรู้เกี่ยวกันการดูแลป้องกันโรคโควิด-19 และได้ทดลองสอนวิธีการตรวจโรคโควิด-19 อีกด้วย

ต่อมาได้มีการลงพื้นที่ ที่วัดหนองแสง ได้มีการจัดประชุมและได้ร่วมทีมงานทำบุญถวายน้ำ ขนม และนม พร้อมรับพรจากพระสงฆ์ ได้มีการนัดหมายรวมทีมที่มหาวิทยาลัย ทำรายงาน สรุป 11 เดือนในการทำงานของทีมงานตำบลโคกสะอาด

ต่อมาได้มีการลงพื้นที่ ที่วัดมงคลนิมิตร บ้านสนวน บริเวณที่ปลูกข้าวมีพื้นที่ ราว 1 ไร่เศษ ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวเอามื้อสามัคคี โดยข้าวที่พวกเราได้ร่วมด้วยช่วยกันเกี่ยววันนี้เป็นข้าวอินทรีย์พันธุ์ทับทิมชุมแพ  ซึ่งทีมงานตำบลโคกสะอาด จะนำข้าวพันธุ์นี้ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณ ซึ่งท่านเจ้าอาวาสได้ใช้เป็นพื้นที่ทดลองปลูกข้าวอินทรีย์มา 7-8 ปี แล้ว โดยข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วจะนำไปแจกจ่ายชาวบ้าน เก็บไว้ทำพันธุ์ และมอบให้ชุมชนคุณธรรมวัดมงคลนิมิตรไปจำหน่ายเพื่อใช้เป็นกองทุนในการบริหารจัดการต่างๆ

ต่อมาได้มีการอบรมที่บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้นส์ ของท่านโสภณ ซารัมย์ ในหัวข้อเรื่อง การปลูกกัญชา

และยังได้เดินชมสวนกัญชาอีกด้วย

ผลจากการลงพื้นที่ในเดือนธันวาคมนี้ ทำให้ข้าพเจ้าได้ทราบถึงความสามัคคีของหมู่ทีมงาน ได้ทราบถึงการทำยาจากสมุนไพรไว้บริโภคเองในครัวเรือน ได้ทราบถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากกล้วย ได้ทราบถึงการปลูกกัญชาอย่างถูกต้องอีกด้วย และข้าพเจ้าจะนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงเพื่อพัฒนาตำบลโคกสะอาดให้มีความยั่งยืนและมั่งคงต่อไป

   

 

                 

     

         

 

 

 

อื่นๆ

เมนู