ข้าพเจ้านางสาวช่อลัดดา ฮุยนอก ประเภทบัณฑิตจบใหม่ HS07 ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้นำข้อมูลจากการลงพื้นที่มาวิเคราะห์และหาแนวทางการพัฒนาจากหมู่บ้านที่ได้รับผิดชอบคือ หมู่ที่ 5 บ้านว่าน หมู่ที่ 7 บ้านค้อ หมู่ที่ 11 บ้านว่านพัฒนา หมู่ที่ 14 บ้านค้อพัฒนา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน โดยได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3ระยะ คือระยะต้นน้ำคือการลงพื้นที่สำรวจ กลางน้ำ คือการดำเนินการในการพัฒนาและปลายน้ำคือ การประเมินผลในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

               

ไฟล์วิดีโอ

อื่นๆ

เมนู