ข้าพเจ้านายจตุพงษ์ พิเศษ ประเภทนักศึกษา HS07 ต.โคกสะอาด อ.ลาปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
หลักสูตร: HS07 (01-02) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ 1 ตาบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตาบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนประจำเดือนเมษายน ในการสร้างผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปของสมุนไพรของหมู่บ้านที่รับผิดชอบโดยการสำรวจคือ หมู่ที่ 5 บ้านว่าน หมู่ที่ 7 บ้านค้อ หมู่ที่ 11 บ้านว่านพัฒนา หมู่ที่ 14 บ้านค้อพัฒนา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนโดยแผนการดำเนินงานได้แยกข้อมูลทั้งจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของแต่ละหมู่บ้าน และยังให้ชาวบ้านในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพืชสมุนไพรของชาวบ้านเพื่อสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

HS07 การวางแผนดำเนินการสร้างผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากสมุนไพร

อื่นๆ

เมนู