1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. บทความประจำเดือนกันยายนHS07 (01-02)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภับุรีรัมย์

บทความประจำเดือนกันยายนHS07 (01-02)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภับุรีรัมย์

ข้าพเจ้านายจตุพงษ์ พิเศษ ประเภทนักศึกษา HS07 ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์หลักสูตร: HS07 (01-02)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภับุรีรัมย์

 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน ซึ่งจากการทำงานในเดือนที่แล้วได้มีการปลูกพืชสมุนไพรภายในวัดและป่าในชุมชน ทางทีมงานได้ติดตามการปลูกพืชสมุนไพรและมีการรดน้ำใส่ปุ๋ยให้สมุนไพรเจริญเติบโตเพื่อนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อชุมชน โดยการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ในทางปฏิบัติจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงคือการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียงเป็นทั้งหลักการและกระบวนการทางสังคม ที่ยึดหลักความพอมีพอกิน การรู้จักนำพืชสมุนไพรในชุมชนมาใช้ใหกิดประโยชน์สูงสุด

ทางทีมงานได้นำผลิตภัณฑ์ไวน์ที่ทำจากกล้วย มีการอบรมขั้นตอนการทำไวน์ เมื่อครบกำหนดการหมักไวน์แล้วทางทีมงานได้นำมาไวน์ที่หมักไว้มากรองคัดเอาแต่น้ำไวน์ และชิมรส เหตุผลที่ทีมงานเลือกกล้วยมาทำไวน์ก็คือ กล้วยเป็นผลไม้ในชุมชนที่หาได้ง่าย และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับพืชในชุมชนและเพื่อเป็นการพัฒนาการแปรรูปผลไม้ในชุมชนอย่างยั่งยืน

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายแนวทางการปฏิบัติงานการเก็บรวบรวมข้อมูลของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลโคกสะอาดลงในระบบ U2T  ตามหัวข้อที่ได้กำหนด ซึ่งผู้ปฏิบัติงานได้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล ในหมู่ที่ 5 และหมู่ 11

ในการดำเนินงานประจำเดือนกันยายนครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

 

อื่นๆ

เมนู