ข้าพเจ้านายจตุพงษ์ พิเศษ ประเภทนักศึกษา HS07 ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: HS07 (01-02) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ 1 ตาบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตาบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 12 เดือนสิงหาคมได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานทำกิจกรรมปลูกสมุนไพร ณ วัดป่ามหาวีรารามบ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับคณะอาจารย์ ผู้รับชอบโครงการ ผู้จ้างงาน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและจิตอาสาในตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ได้มีการปลูกสมุนไพร ได้แก่ ต้นฟ้าทะลายโจร ต้นกระชาย ต้นข่าและต้นฝาง ร่วมกับชาวบ้านในชุมชน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ดำเนินการภายใต้มาตราการการป้องกันโควิด 19 โดยทุกคนต้องมีการสวมหน้ากากอนามัยและมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

กิจกรรมปลูกสมุนไพร ณ ป่าชุมชนหนองโครงวัวเฉลิมพระเกียรติ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับคณะอาจารย์ ผู้รับชอบโครงการ ผู้จ้างงาน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและจิตอาสาในตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายแนวทางการปฏิบัติงานการเก็บรวบรวมข้อมูลของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลโคกสะอาดลงในระบบ U2T  ตามหัวข้อที่ได้กำหนด ซึ่งผู้ปฏิบัติงานได้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล ในหมู่ที่ 5 หมู่ 7 หมู่ 11 และ หมู่ 14   

ในการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้นำชุมชน คณะอาจารย์ ผู้ดำเนินงานและจิตอาสาในชุม

ชน

อื่นๆ

เมนู