ข้าพเจ้านายกัมปนาท ดวงศรี ประเภทประชาชน HS07

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบดูแลหมู่บ้าน 4 หมู่บ้านคือหมู่ที่ 1บ้านหนองเฒ่ากา หมู่ 4 บ้านขี้ตุ่น หมู่ 10 บ้านหนองโน

หมู่ 12 บ้านหนองแสง ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ทางคณาจารย์ที่ดูแล

ผู้ปฏิบัติกลุ่ม(HS07) ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำต้นสมุนไพรมาที่ตำบลโคกสะอาดเพื่อทำปลูกในเขตวัดป่ามหาวีรารามบ้านห้วยหวายและป่าบ้านปลิงหมู่ที่ 8 ของตำบลโคกสะอาด

ตำบลโคกสะอาด และได้เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดมาเป็นประธานในการปลูกต้นสมุนไพร เช่น ต้นฟ้าทะลายโจร ต้นข่าเหลือง ต้นกระชาย

ต้นฝาง ต้นป่าช้าเหงา เป็นต้นจากการปลูกต้นสมุนไพรเสร็จตอนบ่ายก็ไปปลูกสมุนไพรที่วัดมงคลนิมิตบ้านสนวนหมู่ที่ 3 ช่วยกันรดน้ำต้นสมุนไพรวันที่ 12 สิงหาคม 2564

4

อื่นๆ

เมนู