ข้าพเจ้านางสาว ปารีณา ทิพย์อักษร ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2564 ทางทีมงานและทางคณะอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นของ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เชิญชาวบ้านในชุมชนมาเข้าร่วมอบรม การทำไวน์ข้าวทับทิมชุมแพ  และวันที่ 24 กรกฎาคม ทางอาจารย์ได้แจ้งผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลทุกท่านให้เข้ารับฟังการแนะนำวิธีการเขียนรายงานปฏิบัติงานประจำเดือนเพื่อประโยชน์ในการเขียนรายงานในเดือนถัดไป ผ่านทางแอพพลิเคชัน Microsoft Team

ในวันที่ 28 กรกฎาคม อาจารย์ได้แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงาน ทำ Quickwin  ด้วยทาง สป.อว. ขอให้ปรับการนำเสนอพื้นที่ Quickwin เป็นรูปแบบเอกสารรายงาน แต่ละตำบลและสามารถทำตามตัวอย่างรายงาน ลงในไฟล์เทมเพลท ซึ่งอยู่ในลิงก์ Shorturl.at/iyBHX และทำเสร็จก็ส่งไฟล์กลับมาที่ Shorturl.at/stzY7 ตามโฟลเดอร์ของแต่ละตำบล และในไฟล์นำเสนอดูจาก 16 เป้าหมายที่เราเคยเก็บข้อมูลไว้นั้นเองซึ่งงานนี้เป็นงานที่เร่งด่วน ต้องส่งภายในวันที่ 29 กรกฎาคม เวลา 12.00 น. นั้นเอง แต่ทางทีมงานเราก็ทำงานส่งทันเวลาที่กำหนด

ในวันที่ 6 สิงหาคม ทางคณะกรรมการ U2T มรภ.บร.ขออนุเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมของ Quickwin  ในรูปแบบของ Powerpoint เพื่อที่จะนำเสนอชื่อของท่านเป็นตำบลมุ่งเป้าและตำบลเรายังขาดข้อมูลที่จำเป็นอยู่ คือ ภาพรวมตำบล กลไกการทำงานในตำบล  การประเมิน16 เป้าหมาย กิจกรรมที่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด 14 ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้ทั้งที่วัดได้และวัดไม่ได้ และต้องส่งไฟล์กลับไปที่ Shorturl.at/stzY7 ตามโฟลเดอร์ตำบลของแต่ละตำบล ภายในวันที่ 8 สิงหาคม เวลา 12.00 น.

เมื่อวันที่ 4  สิงหาคม 2564 ทางทีมงาน ตำบลโคกสะอาด ได้มีการประชุมออนไลน์เตรียมแผนงานที่จะทำการปลูกป่า ปลูกพืชสมุนไพรในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 จากการที่ได้ทำการประชุมออนไลน์ ทางอาจารย์ได้ทำการให้แต่ละกลุ่มไปลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกษตรกรเพิ่มเติมเพื่อที่จะนำมาคีย์ลงระบบของทาง อว.เพิ่มเติม และมีการบอกเรื่องการลงเวลาเข้างานให้รับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วยเพราะสำคัญกับเรื่องเงินเดือนของเราในแต่ละเดือน

เมื่อวันที่ 6 และวันที่ 11 เดือนสิงหาคม 2564 ทางอาจารย์และทางทีมงานของ ตำบลโคกสะอาด ได้ทำการไปลงพื้นที่ดูสถานที่ เตรียมพื้นที่และจัดสถานที่เพื่อที่จะทำการปลูกป่า ปลูกพืชสมุนไพร ที่วัดป่ามหาวีรารามบ้านห้วยหวาย วัดมงคลนิมิตรบ้านสนวน และป่าชุมชนบ้านหนองปิง ป่าโคกหนองโคงวัว นั้นเอง วันที่12 สิงหาคม ทางคณะอาจารย์ที่ดูแลโครงการกับทาง อบต.ของตำบลโคกสะอาด ได้ทำการเชิญชวนคนในพื้นที่และชาวบ้านในตำบล มาปลูกพืชสมุนไพรปลูกป่าในวันแม่ ซึ่งพืชสมุนไพรที่ทางทีมงานเรานำเอาไปปลูก คือ  ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร กระชาย และต้นฝาง นั้นเอง ซึ่งทางชาวบ้านและทีมงานได้ร่วมมือกันช่วยกันปลูกและรดน้ำต้นไม้กันดีมากและในเดือนถัดไปจะเป็นโครงการทำแหล่งเรียนรู้ ป่าในชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวนั้นเอง

 

อื่นๆ

เมนู