ข้าพเจ้านายพุธ เศรษฐภักดี ประเภทประชาชน HS07 ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร: HS07 (01-02)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานจัดกิจกรรมการปลูกพืชสมุนไพรไว้แก่การต่อยอดใช้ประโยช์นในอนาคต ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำมาใช้โยช์นในด้านต่างๆเะพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน เดือนสิงหาคมทางทีมงานได้จัดประชุมออนไลน์ผ่านออนไลน์ (Meet) เกี่ยวกับการปลูกพืชสมุนไพร เช่นการหาสถานที่ปลูก การเตรียมดินสำหรับการเพาะปลูก และการประสานงานกับผู้นำชุมชนและเชิญชวนชาวบ้านร่วมปลูกพืชสมุนไพร วันที่12สิงหาคมเวลา09:00น.การจัดกิจกรรมดำเนินการไปด้วยดีได้รับความร่วมมือทั้งทางทีมงานu2tและชาวบ้านในชุมชน ทำให้การดำเนินกิจกรรมบรรลุตามเป้าหมาย และทางทีมงานติดตามผลดำเนินการเพื่อการสร้างรายได้จากพืชสมุนไพรในกิจกรรมนี้ในการต่อยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สมุนไพรที่ปลูกทางทีมงานติดตามผลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอด ให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากพืชสมุนไพรไม่มากก็น้อยเป็นรากฐานการยกระดับเศรษฐกิจแบบยั่งยืน

             

           

อื่นๆ

เมนู