ข้าพเจ้านายสนธยา ล้านทอง ประเภทนักศึกษา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร:HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ  

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการได้แจ้งผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโคกสะอาดให้เข้ารับฟังการอบรมและการแนะนำวิธีการเขียนรายงานปฏิบัติงานประจำเดือนในแต่ละเดือนเพื่อผู้ปฏิบัติงานจะได้นำมาปรับใช้ในการเขียนรายงานส่งในแต่ละเดือน ๆ

วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2564 โดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้มีการจัดโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสมุนไพรในท้องถิ่น ในตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และได้มีการเชิญชวนชาวบ้านที่สนใจเข้ารับฟังการอบรมโดยเป็นชาวบ้านในพื้นที่ตำบลโคกสะอาด ให้ร่วมเข้าฟังการอบรม การทำไวน์ข้าวทับทิมชุมแพ เป็นข้าวที่ชวนบ้านในตำบลร่วมกับปลูก
และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้คนในชุมชุน

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการประจำตำบลโคกสะอาดได้การนัดประชุมผ่านระบบออนไลน์เพื่อชี้แจงและเตรียมแผนงานในการจัดโครงการในเดือนสิงหาคมและได้วางแผนงานในการจัดโครงการปลูกพืชสมุนไพร ในตำบลโคกสะอาด โดยจัดโครงการขึ้นในวันที 12 สิงหาคม 2564 จัดในพื้นที่ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

จากการประชุมผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการได้ให้ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มที่รับผิดชอบในแต่ละหมู่บ้านให้ไปเก็บข้อมูลเกษตรกรเพิ่มเติมและนำมากรอกข้อมูลลงในระบบและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ U2T และได้สำรวจข้อมูลตัวชี้วัด และการประเมิน 16 เป้าหมาย เป็นต้น จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกษตรกรผู้ปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มก็ได้มีการกรอกข้อมูลลงในระบบในแต่ละวัน

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ปฏิบัติงานตำบลโคกสะอาด ได้มีการจัดโครงการปลูกพืชสมุนไพร ในตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีการปลูกพืชหลากหลายชนิด เช่น กระชาย ฟ้าทะลายโจรเป็นต้น และได้ปลูกป่าวันแม่ 12 สิงหาคม ร่วมกับชาวบ้านในตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อื่นๆ

เมนู