HS07 กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้า นายศุภรักษ์  กล้าหาญ  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: HS07 สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น

ข้าพเจ้าได้ดำเนินงานในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาตามแผนดำเนินงานของตำบลโคกสะอาด ภายในเดือนสิงหาคมนี้ได้มีการประชุมวางแผนการทำงาน การจัดทำโครงการและกิจกรรมภายใต้การแพร่ระบาดของโควิด 19 ใช้มาตรการการป้องกันโรคอยากเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงและการกระจายของเชื้อไวรัส เราได้ดำเนินการกิจกรรมปลูกพื้นสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ ข้าพเจ้าได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยนำเอาความเป็นเอกลักษณ์ของตำบลมาทำประชาสัมพันธ์และทำการประกาศกิจกรรมให้คนในชุมชนได้รับทราบ มีการเตรียมการสถานที่ เตรียมพืชสมุนไพร อาหารและเครื่องดื่มเพื่อไว้รับรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในวันทำกิจกรรมข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เก็บภาพและวิดีโอ เพื่อทำวิดีโอรายงานประจำเดือน และยังได้ร่วมทำกิจกรรมกับผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ ภายในเขตตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ เราได้ปลูกพืชสมุนไพร 3 แห่งด้วยกัน ซึ่งแต่ละแห่งได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างดี และยังมีการทำสรุปรวบรวมข้อมูลไตรมาสที่ 2 ของตำบลเพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

เมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้นลงได้จัดทำวิดีโอประจำเดือน โดยการรวบรวมรูปภาพและวิดีโอการดำเนินกิจกรรมและบริบทตำบลมาทำเป็นวิดีโอรายงานผลประจำเดือน โดยมีภาพการพัฒนาพื้นที่ในชุมชน การทำกิจกรรมต่าง ๆ ของคนในชุมชนและกิจกรรมปลูกป่าของทางทีมงาน U2T ร่วมกับประชาชนและองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดผลการดำเนินกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

อื่นๆ

เมนู