ข้าพเจ้านางสาวช่อลัดดา ฮุยนอก ประเภทบัณฑิตจบใหม่ HS07 ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์หลักสูตร: HS07 (01-02)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

            ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน ซึ่งจากการทำงานในเดือนที่แล้วได้มีการปลูกพืชสมุนไพร ทางทีมงานได้ติดตามการปลูกพืชและคอยใส่ปลูก รดน้ำดูแลเป็นอย่างดี ให้สมุนไพรเจริญงอกงามเพื่อนำไปต่อยอดเป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ในทางปฏิบัติจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงคือ   การฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียงเป็นทั้งหลักการและกระบวนการทางสังคม  ตั้งแต่ขั้นฟื้นฟูและขยายเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน  เป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและบริโภคอย่างพออยู่พอกินขึ้นไปถึงขั้นแปรรูปอุตสาหกรรมครัวเรือน สร้างอาชีพและทักษะวิชาการที่หลากหลายเกิดตลาดซื้อขาย สะสมทุน  ฯลฯ  บนพื้นฐานเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนนี้  เพื่อการพัฒนาบนพื้นฐานความยั่งยืน

ในสถานการณ์ช่วงโควิดระบาด ทางทีมงานยังได้จัดประชุมผ่านทางออนไลน์ เกี่ยวกับการรูปเล่มรายงาน การปรึกษาหารือในเรื่องการทำงานของทีมงานตำบลโคกสะอาด

                         

อื่นๆ

เมนู