HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

เมื่อวันที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้มีการนัดหมายผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ลงพื้นที่ติดตามผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร บรรจุใส่ภาชนะเตรียมส่งตรวจคุณภาพ ติดตามผลงานโครงการปลูกพืชสมุนไพรของทั้ง 2 แห่ง และได้มีการจัดเตรียมปุ๋ยคอกที่ได้รับซื้อจากชาวบ้านในชุมชนมาใช้ในการบำรุงพืชสมุนไพรในโครงการ

ผลการดำเนินงานภายในเดือนกันยายนนี้ ทางอาจารย์ผู้ดูแลตำบลโคกสะอาดได้มอบหมายงานให้ทีมงานได้สำรวจข้อมูลเกษตรกรภายในตำบลโคกสะอาดเพิ่มเติม ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบสำรวจข้อมูล 4 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านหนองเฒ่ากา หมู่ที่ 4 บ้านขี้ตุ่น หมู่ที่ 10 บ้านหนองโน และ หมู่ที่ 12 บ้านหนองแสง ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และนำข้อมูลที่ได้มาบันทึกข้อมูลลงในระบบการสำรวจที่ทาง U2T ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลของแต่ละตำบล

เมื่อวันที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 หัวหน้าทีมผู้ปฏิบัติงานได้นัดหมายให้ลงพื้นที่ตำบลโคกสะอาด เพื่อประชุมและระดมความคิดเกี่ยวกับการทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ จนถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นเดือนปัจจุบัน ภายในเล่มรายงานประกอบไปด้วยรายละเอียดงานต่างๆ เช่น ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย การดำเนินงานและปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน และปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 เวลา 19:00 นาฬิกา หัวหน้าทีมผู้ปฏิบัติงานได้นัดหมายประชุมออนไลน์ เพื่อชี้แจงและอธิบายรายละเอียดของรายงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

อื่นๆ

เมนู