ข้าพเจ้านายพุธ เศรษฐ์ภักดี ประเภทประชาชน ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์  หลักสูตร: HS07 (01-02)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานในเดือนกันยายน ซึ่งทางทีมงานได้นำผลิตภัณฑ์ไวน์ที่ทำจากข้าว นำมาสู่ขั้นตอนต่อไปคือการกรองน้ำไวน์ โดยครบกำหนดการหมักไวน์แล้ว ทางทีมงานได้นำมาไวน์ที่หมักไว้มากรองคัดเอาแต่น้ำไวน์ แล้วมาบรรจุใส่ขวดพักไว้ระยะหนึ่ง เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการลิ้มรสไวน์ที่ทำมาจากข้าว ที่มาจากข้าวประชาชนในชุมชน เนื่องจากชุมชนส่วนใหญ่ทำการเกษตรปลูกข้าว แตาราคาข้าวตกต่ำ จึงการเกิดคิดหาแนวทางการพัฒนาจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชน อีกทั้งทางทีมงานได้มีการปลูกพืชสมุนไพร การนำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกและบำรุงดินให้พืชสมุนไพรเจริญเติบโต พืชสมุนไพร ช่วยส่งเสริมสุขภาพอนามัย โดยการนำพืชสมุนไพรมาปลูกในพื้นที่ชุมชน และส่งเสริมการรู้คุณค่าของประโยชน์ เพราะพืชสมุนไพรแต่ละชนิดมีสรรพคุณแตกต่างกัน เมื่อสมุนไพรเจริญเติบโตที่จะสามารถแปรรูปทางทีมงานจะนำไปแปรรูปและพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์ของประชาชนในชุมชนต่อไป

โดยการพัฒนาขึ้นมาจากฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาที่มีอยู่เกิดจากการร่วมมือของประชาชนและหน่วยงานหลายภาคส่วนที่ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

           

อื่นๆ

เมนู