HS07 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำไวน์ข้าวทับทิมชุมแพ และลงสวนสมุนไพร ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้านายศุภรักษ์  กล้าหาญ  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: HS07 สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น

ข้าพเจ้าได้ดำเนินงานในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาตามแผนดำเนินงานของตำบลโคกสะอาด ภายในเดือนกันยายนนี้ได้มีการประชุมวางแผนการทำงาน โดยจัดการประชุมการทำงานของเดือนในวันที่ 25 สิงหาคมเพื่อวางแผน กำหนดเป้าหมาย และแบ่งหน้าที่การทำงาน

มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำไวน์ข้าวทับทิมชุมแพขึ้นโดยเป็นการจัดอบรมแบบออนไลน์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดอย่างหนักในช่วงนี้ เนื่องจากมีการรวมตัวกันของคณะทำงานของตำบลโคกสะอาดเราได้จัดอบรมออนไลน์แบบ New Normal เพื่อลดความเสี่ยงของคณะทำงานอีกทางหนึ่งด้วย

ในห้วงเดือนกันยายนนี้ยังมีการดูแลแปลงสมุนไพรที่เราได้ทำการปลูกไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ด้วยการเตรียมปุ๋ยคอกใส่ถุงปุ๋ย และทำการขนย้ายไปยังจุดต่าง  ๆ เพื่อใส่ปุ๋ยให้กับพื้นสมุนไพรของเรา ยังมีการรดน้ำพรวนดิน และถอนหญ้าออกจากแปลงเพื่อให้สมุนไพรได้รับสารอาหารเต็มที่

มีการจัดทำรูปเล่มสรุปผลการทำงาน 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม โดยได้รับมอบหมายให้ทำรูปแบบรูปเล่มและประชาสัมพันธ์ให้คณะทำงานเข้าใจตรงกันทำรูปแบบให้เหมือนกันในกลุ่มของเรา จึงได้มีการจัดทำรูปแบบรูปเล่มขึ้นและมีการประชุมออนไลน์ผ่านช่องทาง Google Meet เพื่อชี้แจงให้เข้าใจและการทำรูปเล่มที่เหมือนกันในกลุ่มทำงาน

ตลอดเดือนที่ผ่านมาเราได้มีการสำรวจและกรอกข้อมูลเกษตรกรของหมู่บ้านที่ได้รับผิดชอบ 4 หมู่บ้านลงระบบ โดยดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเกษตรกรทั้งหมดในตำบลโคกสะอาด กิจกรรมทั้งหมดมีการบันทึกภาพและภาพเคลื่อนไหวเพื่อมาทำเป็นวิดีโอประมวณผลการทำงานของเดือนกันยายนอีกด้วย โดยข้าพเจ้าได้จัดทำเป็นวิดีโอสรุปผลการทำงานเดือนกันยายนและอัปโหลดในช่องทาง YouTube และแจกจ่ายลิงก์ให้กับคณะทำงานเพื่อทำสรุปผลการทำงานรายเดือนกันยายนต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู