ข้าพเจ้า นายทิฆัมพร สงสุแก ประเภทบัณฑิต  ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์                         ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ)    มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   กลุ่ม HS07 (การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น)

                   ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานในตำบลโคกสะอาดได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยได้มีการไปตรวจแปลงปลูกสมุนไพร ได้แก่ ต้นฟ้าทะลายโจร ต้นข่าเหลือง โดยได้มีการมีใส่ปุ๋ยคอกบำรุงสมุนไพร และได้มีการรดน้ำให้พืชสมุนไพรงดงาม เพื่อจะได้นำสมุนไพรนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาโรคโควิด 19 รวมทั้งจะเป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน  

และการวางแผนประชุมออนไลน์ ทำรายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่ 6 เดือนแรกที่เริ่มจาก เดือนกุมภาพันธ์ –  เดือนกรกฏาคม ว่าในแต่ละเดือนทางทีมงานได้ดำเนินการส่วนใดไปบ้าง เพื่อจะได้เป็นแผนปฏิบัติงานในเดือนต่อๆไป เพื่อให้งานมีประสิทธฺฺิภาพและเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนเพื่อให้มีรายได้และอาชีพที่มันคง  และได้มีมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ตำบลโคกสะอาดลงในระบบ U2T  ตามหัวข้อที่ได้กำหนด ซึ่งผู้ปฏิบัติงานได้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล ในหมู่ที่  5 หมู่ 7 หมู่ 11 และ หมู่ 14   เพื่อจะได้นำข้อมูลไปบันทึกในระบบต่อไป 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู