เรื่อง กู้เงินเป็นเหตุ

ประชาชน ชาวบ้าน ในปัจจุบันมีปัญหาหลายๆด้านในการดำเนินชีวิต ในการประกอบกิจการ การงานต่างๆ ทั้งนี้โดยหลักแล้วการประกอบกิจการนั้นจำเป็นต้องใช้ทุนทรัพย์ในการปูพื้นฐานของกิจการ และใช้ในการประคองให้กิจการนั้นๆดำเนินไปได้ด้วยดี ซึ่งหากบางกิจการมีสภาพการเงินที่คล่องและไม่มีปัญหาในการประกอบกิจการก็จะดำเนินไปได้ด้วยดี แต่หากบางกิจการมีสภาพการเงินที่ไม่คล่องแล้วนั้นก็จะทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ จึงเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการบางรายต้องดิ้นรนหาทุนทรัพย์เพื่อนำมาหนุนและประคองกิจการนั้นๆให้กลับมาดำเนินงานได้ปกติ ไม่ว่าจะเป็นการ กู้เงินจากธนาคาร กู้เงินนอกระบบ หรือกู้เงินโดยใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน แต่หากทำการกู้แล้วไม่สามารถทำตามสัญญาได้ก็จะเป็นเหตุให้ต้องเสียหลักค้ำประกันไป

จากการกล่าวมาข้างต้นผู้เขียนได้ทำการประเมินข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ นั้นมีผลประมาณร้อยละ 70 เปอร์เซ็นต์ เป็นเรื่องของการจำนองที่ดินทำกิน โดยใช้ที่ดินทำกินไปเป็นหลักทรัพย์ในการกู้เงินและรองลงมาจะเป็นข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้านมลพิษ ทางอากาศ ทางน้ำ แนวเขตที่ดินและข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ความเดือนร้อนที่ประชาชนได้รับผลกระทบโดยตรงอื่นๆ ซึ่งหลักๆแล้วปัญหาที่พบบ่อยก็คือ การจำนองที่ดินทำกิน แล้วไม่สามารถทำตามสัญญาที่ให้ไว้ได้เป็นเหตุให้ต้องดิ้นรนเพื่อที่จะไม่ให้เสียที่ดินนั้นไป  จึงได้เข้ามาร้องทุกข์ที่ศูนย์ดำรงธรรมที่ว่าการอำเภอช่วยไกล่เกลี่ย เพื่อหาทางออกร่วมกัน ซึ่งบางเคสก็สามารถหาทางออกได้ด้วยดี แต่กับบางเคสไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้จึงต้องว่าไปตามกฎหมาย มีการฟ้องร้องขึ้นศาล หรือเป็นไปตามสัญญาที่ระบุและลงรายมือชื่อไว้ร่วมกัน

ทั้งนี้ผู้เขียนต้องการสื่อให้ประชาชน ชาวบ้านที่มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจ หรือการประกอบกิจการต่างๆ นั้นควรประเมินความเสี่ยงและความเป็นไปได้ในระยะยาว มองถึงปัญหา และอุปสรรค ก่อนตัดสินใจดำเนินกิจการ ซึ่งจะเป็นการลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาในภายหลัง ไม่ว่าจะเป็นการจำนองที่ดินเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินหรือทุนทรัพย์ ขายที่ดินทำกินเพื่อนำทุนทรัพย์มาประคองกิจการ แต่หากกิจการใดดำเนินไปได้ด้วยดีแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยอย่างสูง และหากผู้อ่านท่านใดที่กำลังจะดำเนินกิจการควรคิดไตร่ตรองให้ดี มิฉะนั้นการ กู้เงินจะเป็นเหตุ นำไปสู่ปัญหาที่ไม่มีทางออก

​​​​​​​​​​อัครวัฒน์เชาว์ชูรัมย์

​​​​​​​ กพร.ศูนย์ดำรงธรรมที่ว่าการอำเภอหนองหงส์

ภาพการปฏิบัติงาน

ลิ้งก์วีดีโอ

อื่นๆ

เมนู