บทความเรื่อง การปฏิบัติงานประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564

                เรียน อธิการฯ และคณาจารย์ผู้ดูแล โครงการ 1 มหาลัย 1 ตำบล สร้างรากแก้วสู่สังคม ที่เคารพทุกท่าน ข้าพเจ้านาย อัครวัฒน์ เชาว์ชูรัมย์ บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มงาน กพร.ประจำศูนย์ดำรงธรรม ณ ที่ว่าการอำเภอหนองหงส์ ด้วยการปฏิบัติงานในส่วนงานศูนย์ดำรงธรรมนั้นโดยหลักแล้วจะเป็นในเรื่องของ การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากชุมชน เพื่อดำเนินการแก้ไข และไกล่เกลี่ยหาทางออกร่วมกัน  เมื่อได้ข้อสรุปจึงจัดทำหนังสือเพื่อลงนามและจัดเก็บเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งภายในเดือน เมษายนนี้ ได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

 1. รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และจัดเก็บเอกสารเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่ยุติเรื่องแล้ว
 2. โรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้เข้ามาขอรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอหนองหงส์ ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 (ร่วมจัดสถานที่และบริจาคโลหิตพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชน)
 3. ร่วมจัดกิจกรรมอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ นอกสถานที่ ณ วัดสระทอง ตำบลสระทอง ในวันที่

24 มีนาคม 2564

 1. ร่วมเช็คชื่อผู้นำ (ผู้ใหญ่-ผู้ช่วย) และคัดกรองตามมาตรการป้องกัน Covi-19 ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอหนองหงส์ เนื่องในวันประชุมรวมประจำเดือนเมษายน วันที่ 2 เมษายน 2564
 2. ร่วมเตรียมงานและจัดสถานที่ในงาน Buriram Songkran Festival 2021 “สาดแสง สาดสี สาดของดีบุรีรัมย์ แต่ไม่สาดน้ำ”ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2564 (เนื่องด้วยมีมาตรการป้องกัน Covid-19 ไม่ให้มีการร่วมกลุ่มจึงเลื่อนกำหนดการจากวันที่ 6-15 เมษายน 2564 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด)
 1. ทำการตรวจรับไม้ไผ่จากชุมชนของแต่ล่ะตำบลภายในอำเภอหนองหงส์ เพื่อนำมาจัดเตรียมงาน Buriram Songkran Festival 2021 “ สาดแสง สาดสี สาดของดี บุรีรัมย์ แต่ไม่สาดน้ำ ”และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาการ
 2. ร่วมจัดสถานที่เพื่อรองรับประชาชน และทหารเนื่องในวันคัดเลือกทหารกองเกินประจำปี 2564 ในวันที่ 7 เมษายน 2564
 3. ได้รับมอบให้จากผู้บังคับบัญชาการ ให้ประจำจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกัน Covid-19 ในวันที่ 16 เมษายน 2564 ร่วมกับเจ้าหน้าที่กาชาด
 4. ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาการ ให้เข้าเวรดูแลรักษาความปลอดภัยของบริเวรโดยรอบ และทรัพย์สินทางราชการ ในวันที่ 20 เมษายน 2564 โดยมี ร้อยตรี สุมิตร สมันชาติ เป็นผู้ตรวจสอบ
 5. ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาการ เข้าประจำจุดบริการประชาชนที่เทศบาลตำบลห้วยหิน ในวันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 17.00-21.00 น.

                ระหว่างการปฏิบัติงาน ได้เข้าอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และเสริมสร้างทักษะในการทำงานในรายวิชา การต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย รหัสวิชา CMU005 (จำนวน 10 ชั่วโมง) และรายวิชาการเป็นพลเมือง รหัสวิชา CMU006 (จำนวน 10 ชั่วโมง)

                ทั้งนี้การปฏิบัติงานที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่างานหลักของศูนย์ดำรงธรรม จะมีไม่มากหนัก แต่ด้วยที่มีจิตอาสา และปฏิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชาการมอบหมาย จึงขอเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานของที่ว่าการอำเภอหนองหงส์ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

                                                                                                                                                นายอัครวัฒน์ เชาว์ชูรัมย์

                                                                                                                กพร. ประจำศูนย์ดำรงธรรม อำเภอหนองหงส์

ภาพประกอบการปฏิบัติงาน

 1. บริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอหนองหงส์ ในวันที่ 23 มีนาคม 2564

   

 

 

 

 

 

 

 

2. กิจกรรมอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ นอกสถานที่ ณ วัดสระทอง ตำบลสระทอง

   

3. ร่วมเตรียมงานและจัดสถานที่ในงาน Buriram Songkran Festival 2021 “สาดแสง สาดสี สาดของดีบุรีรัมย์ แต่ไม่สาดน้ำ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ประจำจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกัน Covid-19

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู