ข้าพเจ้านายอัครวัฒน์ เชาว์ชูรัมย์ ประเภทกพร. ปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรม ที่ว่าการอำเภอหนองหงส์  ได้ดำเนินงานแบบ Work for home เนื่องด้วยมีสถานการณ์  Covid-19 เข้ามาจึงทำให้การปฏิบัติงานไม่ได้ราบรื่นดังปกติและกิจกรรมของห้องศูนย์ดำรงธรรมต่างๆก็ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด การปฏิบัติงานหลักๆของประจำเดือนพฤษภาคม 2564 จึงไม่มากเท่าที่ควร มีรายละเอียดการปฏิบัติงานดังนี้

1. รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำศูนย์ดำรงธรรมที่ว่าการอำเภอหนองหงส์  ดำเนินการช่วยเหลือ ไกล่เกลี่ย และลงพื้นที่ออกตรวจตราแหล่งอบายมุข ร่วมกับปลัดอำเภอ อาทิเช่น ร้านเกมส์ สถานบันเทิง อื่นๆ

2. ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ให้เฝ้าระวังดูแลความปลอดภัย บริเวณโดยรอบ ที่ว่าการอำเภอหนองหงส์ ประจำเดือนพฤษภาคม ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

3. ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ให้ประจำจุดคัดกรอง ผู้มาติดต่อราชการที่ว่าการอำเภอหนองหงส์ ในทุกๆ วันอังคาร เพื่อคัดกรองผู้ที่มาจากต่างพื้นที่ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน

4. ร่วมประชุมแนวทางการปฏิบัติงานในสถานการณ์ Covid-19  พร้อมให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่

5. ร่วมจัดเตรียมพื้นที่สำหรับกักตัวของผู้ที่มาจากต่างพื้นที่ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน Covid-19 ดังนี้

– โรงเรียนหนองกวางทอง

– โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม

– สำนักแม่ชี อำเภอหนองหงส์

6. เข้าร่วมอบรมทางออนไลน์เชิงปฎิบัติการ การพัฒนาพืชสมุนไพรในท้องถิ่น ณ ตำบลโคกสะอาด

7. ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เช่น นำส่งหนังสือ เกษียรหนังสือราชการ อื่นๆ

ทั้งนี้การปฏิบัติงานข้างต้นของข้าพเจ้า ได้ปฏิบัติงานด้วยจิตสาธารณะ และตั้งใจเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อย่างแท้จริง

นายอัครวัฒน์ เชาว์ชูรัมย์

กพร. ศูนย์ดำรงธรรมที่ว่าการอำเภอหนองหงส์

อื่นๆ

เมนู