บทความเรื่อง การปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองหงส์ประจำเดือน กันยายน พ.. 2564

เรียน อธิการฯ และคณาจารย์ผู้ดูแล โครงการ 1 มหาลัย 1 ตำบล สร้างรากแก้วสู่สังคม ที่เคารพทุกท่าน ข้าพเจ้านาย อัครวัฒน์ เชาว์ชูรัมย์ บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มงาน กพร.ประจำศูนย์ดำรงธรรม ณ ที่ว่าการอำเภอหนองหงส์ ด้วยการปฏิบัติงานในส่วนงานศูนย์ดำรงธรรมนั้นโดยหลักแล้วจะเป็นในเรื่องของ การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากชุมชน เพื่อดำเนินการแก้ไข และไกล่เกลี่ยหาทางออกร่วมกัน  เมื่อได้ข้อสรุปจึงจัดทำหนังสือเพื่อลงนามและจัดเก็บเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งภายในเดือน กันยายน 2564 นี้ ได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

  1. รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และจัดเก็บเอกสารเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่ยุติเรื่องแล้ว
  2. ลงพื้นที่ร่วมกับปลัดฝ่ายอำนวยความเป็นธรรมตรวจสอบแหล่งอบายมุขภายในพื้นที่อำเภอหนองหงส์ และทำการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
  3. ร่วมจัดระเบียบประชาชนที่เข้ามารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อติดต่อโควิด-19 ณโรงพยาบาลหนองหงส์และพื้นที่ใกล้เคียงที่จัดทำการฉีดวัคซีนตลอดทั้งเดือน
  4. ดำเนินการเกษียรหนังสือราชการและจัดทำหนังสือราชการตามที่ได้รับมอบหมาย

5.ร่วมเตรียมงานและจัดสถานที่ในการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลหนองหงส์ เพื่อให้บริการและรองรับประชาชนที่เข้ามารับการฉีดวัคซีนตามยอดจำนวนของวัคซีนตลอดทั้งเดือน

  1. ได้รับมอบให้จากผู้บังคับบัญชาการ ให้ประจำจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกัน Covid-19 ทุกๆวันอังคาร ร่วมกับเจ้าหน้าที่กาชาด
  2. ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาการ ให้เข้าเวรดูแลรักษาความปลอดภัยของบริเวรโดยรอบ และทรัพย์สินทางราชการ ในวันที่ 8 ,16 ,26  กันยายน 2564 โดยมี ร้อยตรี สุมิตร สมันชาติ เป็นผู้ตรวจสอบ
  3. ร่วมจัดระเบียบประชาชน และบริจากโลหิต ในโครงการ “Plus ๑ เพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิต (Plus One Blood Donation More Blood Lives”

ระหว่างการปฏิบัติงาน ได้เข้าอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และเสริมสร้างทักษะในการทำงานในรายวิชา ต่างๆในช่วงเวลาที่ว่างจากการทำงานหลัก

ทั้งนี้การปฏิบัติงานที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่างานหลักของศูนย์ดำรงธรรม จะมีไม่มากหนัก แต่ด้วยที่มีจิตอาสา และปฏิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชาการมอบหมาย จึงขอเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานของที่ว่าการอำเภอหนองหงส์ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

รูปภาพการปฏิบัติงาน

                                                                                           นายอัครวัฒน์ เชาว์ชูรัมย์

                                                                                           กพร. ประจำศูนย์ดำรงธรรม อำเภอหนองหงส์

 

อื่นๆ

เมนู