ข้าพเจ้านางสาว ชนินาถ สาระปัญญา ประเภทนักศึกษา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร :HS07 โครงการกิจกรรมปลูกป่าสมุนไพร ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนสิงหาคมนี้ ยังคงเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเดือนนี้จะเป็นการปฏิบัติงานท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งข้าพเจ้ารับผิดชอบพื้นที่ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายการปฏิบัติงานตามที่อาจารย์และหัวหน้าประจำโครงการ ให้ทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของแต่ละครัวเรือน เพื่อนำข้อมูลมาลงในระบบ U2T ที่ส่วนกลางจัดเตรียมมาให้เพื่อลงข้อมูล

จากสภาพบริบทการลงพื้นที่ในตำบลโคกสะอาด พบว่ากลุ่มชาวบ้านภายในเขตพื้นที่มีการร่วมมือกันในการทำความสะอาดหมู่บ้านและตามสายทางที่ทีมงานได้ผ่าน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันแม่แห่งชาติ

ในวันที่ 12 เดือนสิงหาคม ที่ผ่านซึ่งตรงกับวันแม่แห่งชาติทางทีมงานตำบลโคกสะอาด ได้ลงพื้นที่ไปปลูกพืชสมุนไพรที่วัดป่ามหาวีรารามและป่าประจำหมู่บ้านหนองปลิง สมุนไพรที่นำไปปลูกมีหลายชนิด เช่นฟ้าทะลายโจร ข่า ฝาง กระชาย ขมิ้น ได้มีเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดและชาวบ้านบางส่วนร่วมปลูกพืชสมุนไพรกับโครงการในครั้งนี้ การจัดกิจกรรมดำเนินการไปด้วยดีได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชน ทำให้การดำเนินกิจกรรมบรรลุตามเป้าหมาย

สมุนไพรที่นำไปปลูกทางทีมงานได้ติดตามผลเพื่อศึกษาและเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับพืชสมุนไพร ทำให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการปลูกและผลิตเกี่ยวกับพืชสมุนไพรไม่มากก็น้อย ซึ่งเป็นรากฐานของการยกระดับเศรษฐกิจแบบยั่งยืน

จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ ข้าพเจ้าก็ได้รับรู้ถึงความสามัคคีของชาวบ้านในพื้นที่และปัญหาของแต่ละหมู่บ้านอย่างชัดเจน และจะนำปัญหาที่ได้ทราบ มาปรับปรุง หาแนวทางการแก้ปัญหาทำให้ชุมชนมีเศรษฐกิจที่ดี เข้มแข็ง และยั่งยืน ต่อไป

 

https://1th.me/a8P3Y

อื่นๆ

เมนู