1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้านางสาวชนินาถ สาระปัญญา ประเภทนักศึกษา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้า นางสาวชนินาถ สาระปัญญา ได้ดำเนินงานในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยได้ปฏิบัติและได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ตำบลโคกสะอาดมีทั้งหมด16 หมู่บ้านโดยคณะทำงานในกลุ่มก็ได้แบ่งกลุ่มการรับผิดชอบเป็น4กลุ่ม ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในส่วนของกลุ่มที่1 มีทั้งหมด 4หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่1บ้านหนองเฒ่ากา  หมู่ที่4บ้านขี้ตุ่น  หมู่ที่10บ้านหนองโน  หมู่ที่12บ้านหนองแสง ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2564 ทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลโคกสะอาด รวมถึงอาจารย์ผู้ดูแล ได้ปรึกษาหารือโดยการประชุมออนไลน์ผ่านทาง google meet เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ แนวทางการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม และทำความรู้จักผู้ปฏิบัติงานรายใหม่ ต่อมาทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้มอบหมายงานให้กับผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบโดยมีการจัดสถานที่และจัดอบรม ในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2564 ณ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และมีการอบรมเกี่ยวกับการเขียนบทความส่งประจำเดือน การอธิบายเกี่ยวกับการเข้าอบรม 4 ทักษะให้กับผู้ปฏิบัติงานรายใหม่ที่เข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณา และต่อมาในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ฟังการอบรมผ่าน Microsoft Teams  ได้เข้ารับฟังการเก็บข้อมูล การประเมินศักยภาพและผล กระทบทางเศรษฐกิจ เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

เมื่อวันที่ 9 เดือนตุลาคม พ. ศ. 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานรวมถึงตัวแทนของหมู่บ้านกลุ่มเป้าหมายหมู่บ้านละ 2ท่าน ได้เข้าร่วมอบรมในหัวข้อสามเรื่องได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกล้วย ความรู้เบื้องต้นและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปสมุนไพร และกลเม็ดเทคนิคการพัฒนากราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกล้วย บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี อกนิษฐ์เสนีย์ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย การพัฒนาผลิตภัณฑ์  เช่น ประเภททอด ประเภทอบ ประเภทตาก ประเภทผง ประเภททำแห้ง ประเภทกวน ประเภทของเหลว และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น ประเภทแป้ง ประเภทเครื่องสำอาง ประเภทอาหาร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพร

เรื่อง ความรู้เบื้องต้นและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปสมุนไพร บรรยายโดย นางสาวภัทรานิษฐ์ กุลพิเชษฐ์วนิช กรรมการผู้จัดการบริษัท บ้านเธอแอง กรุ๊ปส์ จำกัด ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นก่อนการแปรรูป การผลิต กระบวนและขั้นตอนการผลิต องค์ประกอบในการผลิต มาตรฐานการผลิต

เรื่อง กลเม็ดเทคนิคการพัฒนากราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ บรรยายโดย อาจารย์ชินานาง สวัสดิ์รัมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ และแบ่งกลุ่มออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น

นอกจากนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์ผู้ดูแล ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจ ในโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T และนำแบบสอบถามที่ได้จากการลงพื้นที่มาคีย์ข้อมูลลงในระบบ U2T ตามเว็ปไซต์ที่รัฐได้จัดเตรียมมาให้

จากข้อความ​ข้างต้นได้กล่าวมาทั้งหมด ข้าพเจ้าและทีม​งานในตำบลโคกสะอาด​ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  กิจกรรม​ในเดือนนี้จะมีประโยชน์​ต่อคนในชุมชน​เป็นอย่างมาก โดยทางโครงการ HS07 สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น ได้วางแผนเพื่อสร้างและพัฒนา พืชสมุนไพร สินค้าทางการเกษตร และหวังว่าผลงานดำเนินงานจะออกมาในทางที่ดีต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกสะอาด ถึงแม้ในช่วงนี้อาจจะลงพื้น​ปฎิบัติงานกันลำบากเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 และจะนำปัญหาที่ได้ทราบ มาปรับปรุง หาแนวทางการแก้ปัญหาทำให้ชุมชนมีเศรษฐกิจที่ดี เข้มแข็ง และยั่งยืน ต่อไป

ลิงก์วีดีโอ

 

อื่นๆ

เมนู