1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้านางสาวชนินาถ สาระปัญญา ประเภทนักศึกษา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

รายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้า นางสาวชนินาถ สาระปัญญา ได้ดำเนินงานในระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบแนวทางการดำเนินงานจากอาจารย์ประจำโครงการและหัวหน้าโครงการ โดยได้ปฏิบัติและได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ตำบลโคกสะอาดมีทั้งหมด16 หมู่บ้านโดยคณะทำงานในกลุ่มก็ได้แบ่งกลุ่มการรับผิดชอบเป็น4กลุ่ม ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในส่วนของกลุ่มที่1 มีทั้งหมด 4หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่1บ้านหนองเฒ่ากา  หมู่ที่4บ้านขี้ตุ่น  หมู่ที่10บ้านหนองโน  หมู่ที่12บ้านหนองแสง ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลโคกสะอาด รวมถึงอาจารย์ผู้ดูแล ได้ปรึกษาหารือโดยการประชุมออนไลน์ผ่านทาง google meet เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ แนวทางการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน และประชุมเกี่ยวกับการลงข้อมูลเกษตรกรโดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ตามกลุ่มที่ได้รับผิดชอบ

ต่อมาทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้มอบหมายงานให้กับผู้ปฏิบัติงานแบ่งกลุ่มและพื้นที่การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับพืชสมุนไพร และมอบหมายงานให้รับผิดชอบโดยมีการจัดสถานที่และจัดอบรม ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2564 ณ ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และมีการอบรมเกี่ยวกับการเขียนบทความส่งประจำเดือน

และหาข้อมูลเกี่ยวกับพืชสมุนไพรในท้องถิ่น ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ สรรพคุณ ภาพประกอบ

เช่น

1.ต้นจิ้งหรีด

2.มะค่าแต้

3.เงินแปร

4.ต้นติ่งตั่ง

5.สบู่เลือด

6.ต้นคอยง

และได้รับผิดชอบจัดทำแผนพับเกี่ยวกับข้อมูลของหมู่บ้านที่ได้รับผิดชอบ โดยมีทั้งหมด 4 หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่1บ้านหนองเฒ่ากา  หมู่ที่4บ้านขี้ตุ่น  หมู่ที่10บ้านหนองโน  หมู่ที่12บ้านหนองแสง โดยข้อมูลจะประกอบไปด้วย ประวัติหมู่บ้าน แผนที่หมู่บ้าน ข้อมูลประชากร จำนวนครัวเรือน พื้นที่สำคัญ เช่น วัด โรงเรียน ตลาด แหล่งน้ำประจำหมู่บ้าน เป็นต้น

 

อื่นๆ

เมนู