1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้านางสาวชนินาถ สาระปัญญา ประเภทนักศึกษา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้า นางสาวชนินาถ สาระปัญญา ได้ดำเนินงานในระหว่างเดือน กันนายน พ.ศ. 2564 โดยได้ปฏิบัติและได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย ตำบลโคกสะอาดมีทั้งหมด16 หมู่บ้านโดยคณะทำงานในกลุ่มก็ได้แบ่งกลุ่มการรับผิดชอบเป็น4กลุ่ม ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในส่วนของกลุ่มที่1 มีทั้งหมด 4หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่1บ้านหนองเฒ่ากา  หมู่ที่4บ้านขี้ตุ่น  หมู่ที่10บ้านหนองโน  หมู่ที่12บ้านหนองแสง ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบแนวทางการดำเนินงานจากอาจารย์ประจำโครงการและหัวหน้าโครงการ ในส่วนงานที่ได้รับมอบหมายให้ได้รับผิดชอบคือ ทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเกษตรกรของแต่ละครัวเรือน เพื่อนำข้อมูลมาลงในระบบ U2T ที่ส่วนกลางจัดเตรียมมาให้ 4 หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่1บ้านหนองเฒ่ากา  หมู่ที่4บ้านขี้ตุ่น  หมู่ที่10บ้านหนองโน  หมู่ที่12บ้านหนองแสง ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานทำงานได้จัดทำไวน์กล้วยน้ำว้าผสมข้าวกล้อง จากทีมวิทยากรที่ให้ความรู้ผ่านระบบ google meet ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ข้าพเจ้าและทีมก็ได้ร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันทำไวน์ เรียบร้อยไปได้ด้วยดี

เมื่อวันที่ 3 เดือนกันนายน พ.ศ.2564 ทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลโคกสะอาด รวมถึงอาจารย์ผู้ดูแล ได้ปรึกษาหารือโดยการประชุมออนไลน์ผ่านทาง google meet เกี่ยวกับรายละเอียด รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ HS07 สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น 5 บท และได้มอบหมายงานให้แต่ละคนได้รับผิดชอบ

จากข้อความ​ข้างต้นได้กล่าวมาทั้งหมด ข้าพเจ้าและทีม​งานในตำบลโคกสะอาด​ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  กิจกรรม​ในเดือนนี้จะมีประโยชน์​ต่อคนในชุมชน​เป็นอย่างมาก ถึงแม้ ในช่วงนี้อาจจะลงพื้น​ปฎิบัติงานกันลำบาก​ และในภาวะเศรษฐกิจ​ที่ซบเซา​ลง ของคนในชุมชน​ ข้าพเจ้าก็ได้รับรู้ถึงความสามัคคีของชาวบ้านในพื้นที่และปัญหาของแต่ละหมู่บ้านอย่างชัดเจน และจะนำปัญหาที่ได้ทราบ มาปรับปรุง หาแนวทางการแก้ปัญหาทำให้ชุมชนมีเศรษฐกิจที่ดี เข้มแข็ง และยั่งยืน ต่อไป

ลิงก์วีดีโอ https://1th.me/e6SzC

อื่นๆ

เมนู