ข้าพเจ้าผู้ปฏิบัติงาน นางสาวช่อลัดดา ฮุยนอก ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคม ต่อจากเรื่องพืชสมุนไพรในท้องถิ่นและได้เห็นอาชีพเสริมของชาวบ้านในชุมชนตำบลโคกสะอาด  เป็นการทอผ้า จักสาน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแบบดั้งเดิม สิ่งเหล่านี้สามารถนำมาสร้างมูลค่าได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น จึงนำมารวบรวมและจัดเก็บข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์

เนื่องจากสถานการณ์โควิดยังระบาดอยู่ ทำให้การทำงานเน้นทำในระบบออนไลน์ เป็นส่วนใหญ่เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ จึงมีการประชุมออนไลน์ร่วมปรึกษาและวางแผนการทำงาน การแปรรูปผลิตภัณฑ์ เป็นแนวทางการยกระดับเศรษฐกิจในชุมชนต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู